Tavoitteena viihtyisä ja toimiva maakunta

Maakuntakaavassa osoitetaan alueet mm. asumiseen, palveluihin ja teollisuudelle, samoin virkistyskäyttöön ja luonnonsuojelutarkoituksiin. Myös liikenneväylät, energiahuolto sekä vesi- ja jätehuolto saavat varauksensa kaavaan. Maakuntakaava on 10 - 30 vuoden päähän ulottuva yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä ja alue- ja yhdyskuntarakenteesta. Maakuntakaavaa täydennetään vaihemaakuntakaavoilla, jotka koskevat yhtä tai useampaa teemaa.

Keski-Suomessa on neljä lainvoimaista maakuntakaavaa. Kokonaismaakuntakaava sai lainvoiman vuonna 2009 (KHO:n päätös 10.12.2009).

Lain voiman on saanut myös ensimmäinen vaihemaakuntakaava (1. VMK), joka koskee Jyväskylän seudun jätteenkäsittelykeskusta (KHO:n päätös 4.2.2011).

Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan (2. VMK) maakuntavaltuuston hyväksymässä muodossa 11.5.2011. Kaava koskee maa-aineshuoltoa ja siihen liittyviä luontoarvoja. Se sovittaa yhteen pohjaveden suojelua ja kiviainesten käyttöä sekä osoittaa malmipotentiaalisia vyöhykkeitä. Kaava sai lainvoiman 20.11.2012 KHO:n hylättyä kaavasta tehdyn valituksen.

Kolmas vaihemaakuntakaava (3. VMK) koskee turvetuotantoalueita ja suoluontoa sekä tuulivoimaa. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 14.11.2012 ja ympäristöministeriö vahvisti sen 5.12.2014.

Neljäs vaihemaakuntakaava (4. VMK) päivittää kaupan palveluverkon ja taajamat. Kaavassa osoitetaan myös puolustusvoimien melu- ja suoja-alueita sekä varalaskupaikkojen suoja-alueet. Virkistystoimintojen osalta tehdään tarkistuksia. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 3.5.2013 ja ympäristöministeriö vahvisti sen 24.9.2014.

 

Lisätietoja: 

 

Olli  Ristaniemi
Olli Ristaniemi
suunnittelujohtaja
040 595 0052
olli.ristaniemi[at]keskisuomi.fi