2. vaihemaakuntakaava: Maa-aineshuolto ja luontoarvot

Toisen vaihekaavan tavoitteena on turvata Keski-Suomen maakunnassa laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskunta- ym. rakentamiseen sekä suojella samalla arvokkaita harju-, kallio- ja moreenialueita. Tavoitteena on myös hyvän ja turvallisen pohjaveden saanti yhdyskuntien vesihuoltoon. Kaavassa esitetään lisäksi raaka-ainehuollon kannalta potentiaaliset malmivyöhykkeet. Erityistä huomiota kiinnitetään vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin sekä maiseman ja luonnonarvojen vaalimiseen.


Vaihemaakuntakaavan keskeisen tausta-aineiston muodostaa Poski-projekti (pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovitus), jonka perusteella osoitetaan maa-ainesten ottovyöhykkeitä ja malmipotentiaalisia vyöhykkeitä, arvokkaita kallio- ja harjualueita sekä moreenimuodostumia.


Kaava täydentää merkittävällä tavalla Keski-Suomen maakuntakaavaa.

Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan maakuntavaltuuston hyväksymässä muodossa 11.5.2011. Kaava sai lainvoiman 20.11.2012 KHO:n hylättyä kaavasta tehdyn valituksen.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

 

Kaavakartta

Kaavaselostus

2. vaihemaakuntakaavan vahvistuspäätös