Keski-Suomen liiton EAKR-rahoituksen haku 5.10.2017 mennessä

04.07.2017


Pirkanmaan liitossa on haettavana Keski-Suomen alueellisesta rahoituskehyksestä noin 2,3 miljoonaa euroa EU-tukea hankkeille, joilla tuetaan:

  • pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä (toimintalinja 1, EAKR)
  • uusimman tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä (toimintalinja 2, EAKR)

Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn Pirkanmaan liittoon EURA2014-tietojärjestelmässä viimeistään torstaina 5.10.2017. Tietojärjestelmä on osoitteessa www.eura2014.fi. Huom! Käsitteleväksi liitoksi tulee merkitä järjestelmässä Keski-Suomen liitto.

 

Rakennerahastotoiminnalla tuetaan Keski-Suomen maakuntastrategian tavoitteita

Keski-Suomen maakuntastrategian tavoitteet ohjaavat rahoitusta työllisyyttä lisääviin, yritystoimintaa ja yrittäjyyttä tukeviin hankkeisiin. Strategian tavoitteet lähivuosille ovat:

- 10 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa

- 2 000 uutta yritystä

- maakunnan vientitulon lisääminen 2 mrd eurolla

- yritysten T&K-panosten nostaminen 60 %:n koko maakunnan T&K-panostuksesta.

 

Pyydämme valmisteluvaiheessa tutustumaan huolellisesti Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelmaan sekä Keski-Suomen maakuntastrategiaan http://www.keskisuomi2040.fi/. Ohjelma-asiakirja ja muita hankehakuun liittyviä ohjeita löytyy osoitteessa www.rakennerahastot.fi

 

EAKR-rahoituksen painopisteet ja tukitasot 

Hankerahoitusta suunnataan maakunnan elinvoimaisuuden ja yritysten edellytysten kehittämiseen.

Hankkeiden tulee toteuttaa rakennerahasto-ohjelman tavoitteita ja Keski-Suomen maakuntastrategiaa. 

Hankkeiden toiminta voi olla myös ylimaakunnallista.

 

Tukitasot

Hanke

Tuki korkeintaan

Hakijan oma rahoitus

vähintään

Yritysten

rahoitus: suositus

Muiden kumppaneiden rahoitus:

suositus

Investoinnit laitteisiin

50 %

50 %

-

-

Yrityslähtöiset kehittämishankkeet

70 %

5 - 10 %

5 - 10 %

10 -15 %

- Yritysrahoitus on tärkeä hyvän yrityslähtöisen hankkeen ja EU-rahoituksen vipuvoiman mittari. Hakijan (ja osatoteuttajan) on osallistuttava myös aina itse hankkeen rahoittamiseen (omarahoitusosuus). Hankkeesta tehdään tarvittaessa yritysvaikutusarviointi.

- Lopullinen tukitaso ja rahoitusosuudet muodostuvat rahoittajan kanssa käytävän neuvottelun pohjalta.

 - Hakemukseen tulee liittää aiesopimukset tai muut vastaavat dokumentit rahoitussuunnitelmaan sisältyvistä julkisista tai yksityisistä rahoitusosuuksista.

 

 

TOIMINTALINJA 1: PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY

Keski-Suomessa on toimintalinjalta 1 haettavissa rahoitusta erityistavoitteiden 2.1 (pk- yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen) ja erityistavoitteen 3.1. (pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen) mukaisiin hankkeisiin.

 

ERITYISTAVOITE

TUETTAVA TOIMINTA

Pk -yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

- Yritysklustereiden, yritysverkostojen ja muiden yhteistyömuotojen kehittäminen

- Kansainvälistyvien ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk- yritysverkostojen liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen

Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

- vähähiilisten yritysklustereiden, yritysverkostojen ja muiden yritysten yhteistyömuotojen kehittäminen

Kohderyhmät

Pienet ja keskisuuret yritykset

Tuensaajat

 

Elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt

Tukea ei voida myöntää yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

 

Rahoittaja Pirkanmaan liitto

Käsittelevä liitto Keski-Suomen liitto

Myönnettävissä oleva rahoitus

Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 100 000 €

Muu Keski-Suomi 350 000 €

 

 

TOIMINTALINJA 2: UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN TUOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN

Keski-Suomessa on toimintalinjalta 2 haettavissa rahoitusta erityistavoitteiden 4.1 (tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen), 5.1 (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen) ja erityistavoitteen 3.2. (Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) mukaisiin hankkeisiin.  Rahoitusta ei myönnetä perustutkimukseen.

 

ERITYISTAVOITE

TUETTAVA TOIMINTA

Tutkimus-, osaamis- ja innovaatio-keskittymien kehittäminen

- yritystoimintaa tukevan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuri

- pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöt

- tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

- yritysten sekä tutkimuslaitosten, koulutusorganisaatioiden ja julkisyhteisöjen T&K&I-yhteistyö, myös kansainvälisellä tasolla

Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

 

- yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kaupallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto

- uusien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien protot, pilotoinnit ja demonstraatiot

- elinkeinoelämää tukeva soveltava tutkimus, selvitykset ja kokeilut sekä toiminta-, palvelu- ja kaupallistamisprosessit

Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

 

- vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kaupallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto

- protot, pilotoinnit ja demonstraatiot

- vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisen kannalta tärkeät uudet ratkaisut ja selvitykset

- alueelliset materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevat verkostot ja yhteistyömuodot

Kohderyhmät

 

Pienet ja keskisuuret yritykset

Tuensaajat

 

Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat


Rahoittaja Pirkanmaan liitto

Käsittelevä liitto Keski-Suomen liitto

Myönnettävissä oleva rahoitus

Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 1700 000 €

Muu Keski-Suomi 200 000 €

 

Hakuohjeita

Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen?

Hakemuksessa on selvitettävä, miten suunnittelussa on huomioitu hankkeen kannalta merkityksellisten, aiempien hankkeiden tulokset tai muu alan kehittämistyö. Lisäksi on selvitettävä, miten toimintaa jatketaan tai tuloksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen.

 

Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena. Tuen saajalla on oltava riittävät taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa hanke. Tuensaajalla on myös oltava valmiudet vastata toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen tai toiminta on oltava siirrettävissä jonkun muun nimetyn tahon vastuulle. Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä.

 

Mikäli suunnitteella on hanke, joka sisältää kone- ja laitehankintoja, hakijan tulee olla yhteydessä ennen hakemuksen jättämistä Keski-Suomen liiton yhteyshenkilöön. Investointiosa tulee pääsääntöisesti valmistella omaksi hankkeekseen.

 

Valintamenettely ja valintaperusteet

Hankehakemukset arvioidaan ja pisteytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden mukaan. Arviointiperusteet löytyvät osoitteesta www.rakennerahastot.fi, kohdasta Hakijalle. Näiden ohella arvioidaan, miten hankesuunnitelma toteuttaa hakuohjeessa mainittuja Keski-Suomen liiton painotuksia.

 

Hankkeiden on täytettävä kaikki ohjelman yleiset valintaperusteet tullakseen valituksi.

 

Hankkeen kesto voi maksimissaan olla kolme vuotta.

 

Pirkanmaan liitto päättää rahoituksesta Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön käsittelyn ja Keski-Suomen liiton tekemän hankearvioinnin ja kannanoton perusteella.

 

Tarvittaessa hakemuksiin pyydetään tarkennuksia tai lisäselvityksiä hakijalta. Lisäksi hakemuksiin pyydetään lausuntoja tai kommentteja muilta rahoittajilta tai keskeisiltä yhteistyökumppaneilta. Rahoittajat pidättävät itsellään oikeuden neuvotella hankkeiden yhdistämisestä.

 

Hakemusten laatiminen

Hakemuslomakkeeseen ja tietojärjestelmässä oleviin ohjeisiin tulee tutustua huolellisesti. Maakun-nan liitolla on käytettävissä rahoitusta rakennerahasto-ohjelman toimintalinjassa 1 ja 2. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen harkita, mihin toimintalinjan erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja ja oikea erityistavoite, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jättää sen viranomaiskäsittelyyn.

Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA2014 -järjestelmää. Toteuttajien välillä tulee olla sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia.

 

Ennen hakemuksen laatimista kannatta perehtyä myös seuraaviin asetuksiin, jotka löytyvät www.rakennerahastot.fi sivustolta:

  • Valtioneuvoston asetus 358/2014 rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten

tukikelpoisuudesta, 30.4.2015

  • Valtioneuvoston asetus 357/2014 alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden

rahoittamisesta, 30.4.2015

 

Lisäksi hakijan tulee tutustua viestintäohjeisiin http://www.rakennerahastot.fi/viestinta  

 

Käytettävät kustannusmallit

Hakija tekee esityksen hankkeessa käytettävästä kustannusmallista. Hankkeissa käytetään pääsääntöisesti yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttiperusteinen kustannusmalli (flat rate) tai kertakorvausmalli (lump sum).

 

Flat rate -hankkeissa käytetään ensisijaisesti mallia, jossa yleiskustannukset korvataan laskemalla 24 % palkkakustannuksista. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää flat rate 15 % -mallia, joka on muutoin samanlainen kuin flat rate 24 % -malli, mutta matkakustannukset haetaan maksuun tosiasiallisten kustannusten perusteella.

 

Lump sum -hankkeissa julkisen rahoituksen (EU:n, valtion, kuntien ja muiden julkisten tahojen rahoi-tus) määrä voi olla enintään 100 000 €. Kertakorvaushankkeessa hankkeen tuloksen ja toteutettavi-en toimenpiteiden on oltava selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltävissä. Kertakorvausta haettaessa on hakemuksessa esitettävä yksityiskohtainen kustannusarvio, jonka laskemisessa voidaan käyttää flat rate -mallia. Maksatus perustuu hankkeessa syntyneen tuloksen tai toimenpiteen todentamiseen. Kertakorvaus voidaan maksaa vain, jos päätöksessä määritelty tulos on saavutettu. Jos sovitun tulok-sen saavuttamisesta kokonaisuudessaan ei voida varmistua, mitään kustannuksia ei voida korvata.

 

Vain hyvin poikkeuksellisissa, hankkeen toimintaan liittyvistä syistä voidaan käyttää todellisiin kus-tannuksiin perustuvaa kustannusmallia.

 

Hakija tekee hakemuksessa esityksen hankkeessa käytettävästä kustannusmallista. Päätöksen käytet-tävästä kustannusmallista tekee tuen myöntävä viranomainen. Päätös tehdään hankkeen koko to-teuttamisajaksi ja se koskee hankkeen kaikkia tuensaajia tai tuen siirronsaajia.

 

Tarkemmat kuvaukset kustannusmalleista löytyvät EURA2014 -järjestelmässä täytettävästä hakulo-makkeesta kustannusmallia koskevan kysymyksen kohdalla olevan kysymysmerkkipainikkeen takaa.

Ohjeet käytettävissä olevista kustannusmalleista löytyvät myös sivustolta: www.rakennehastot.fi >Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle > Yksinkertaistetut kustannusmallit ja EURA2014 -järjestelmästä.

 

Lisätietoja, yhteyshenkilö

Hilkka Laine, 040 595 0014, hilkka.laine@keskisuomi.fi

Veli-Pekka Päivänen, 040 595 0005, veli-pekka.paivanen@keskisuomi.fi

 

Vipuvoimaa EU:lta