Keski-Suomen uusilla skenaarioilla tulevaisuuden ymmärrystä ja muutosvalmiutta

20.06.2018


Keski-Suomen uudet, vuoteen 2050 tähyävät skenaariot ovat valmistuneet. Skenaarioilla kuvataan maakunnan ulkopuolisen toimintaympäristön vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Skenaariot rakentuvat tunnistettujen muutostekijöiden, trendien, nousevien ilmiöiden sekä erilaisten epävarmuustekijöiden ja niiden kehitysvaihtoehtojen pohjalta. Skenaariotyössä on pyritty strategisen ajattelun sekä tulevaisuuden ilmiöihin liittyvän ymmärryksen kehittämiseen. Nyt tehty skenaariotyö palvelee maakunnallista ennakointia, aluekehittämistä ja strategista suunnittelua sekä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua.

 

Keski-Suomeen muotoutui viisi skenaariota:
1 Turvaton ja suojautuva yhteiskunta,
2 Yksilöiden maailmat,
3 Paikalliset arvoyhteisöt,
4 Tekoälyn, rahan ja idän dominanssi sekä
5 Kättä päälle -diplomatia.

 

Skenaarioihin sisältyy yhteiskunnallisen sopimisen, datan avoimuuden ja luotettavuuden, julkisten palveluiden, aluerakenteen, osaamisen ja työn muutoksen, biotalouden ja matkailun sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Tämän lisäksi jokaisessa skenaariossa on otettu huomioon mm. ilmastonmuutos, kaupungistuminen, demokratian muutos, ikääntyminen ja monikulttuurisuus.

 

Skenaariotyön tarkoituksena on tarkastella skenaarioiden muodostamaa kokonaisuutta. Tulevaisuudessa todentuvat tapahtumakulut ovat usein yhdistelmiä eri skenaarioista erilaisissa aikaikkunoissa.

 

Maakunnan toimijoita osallistaen

Keski-Suomen skenaariotyön projektiryhmään kuuluivat edustajat Keski-Suomen liitosta, Keski-Suomen Ely-keskuksesta ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä. Työpajoihin osallistettiin Keski-Suomen tulevaisuusryhmä, Maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä sekä Keski-Suomen maakuntahallitus. Lisäksi skenaariotyötä tuotiin tutuksi ja skenaarioiden vaikutuksia arvioitiin noin 300 osallistujan voimin Keski-Suomen Torikokouksessa.

 

Keski-Suomen skenaariotyötä on konsultoinut Capful Oy ja pohjamateriaalina on hyödynnetty Uudenmaan 2050 ja Huoltovarmuuskeskuksen 2030 skenaarioita.

 

Toimenpiteet ja skenaarioiden seuranta jatkotyön keskiössä

Jatkotyössä syksyn 2018 aikana tarkennetaan sekä skenaariokohtaisia toimintasuunnitelmia että kaikille skenaarioille yhteisiä välttämättömiä toimenpiteitä. Skenaariot kytketään uuden maakunnan strategiavalmisteluun mm. maakuntavaltuustoa ja maakunnan nuoria osallistaen. Skenaarioiden seurantaan luodaan Keski-Suomen tulevaisuusryhmän toimesta toimintamalli, joka kertoo kehityksen suunnasta ja ennakoi muutostarpeita ja mahdollisuuksia.

 

Skenaariotyön materiaaliin voit tutustua: http://keskisuomi.info/skenaariot-2050/

 

Lisätietoja:

Kirsi Mukkala
aluekehitysasiantuntija
040 595 0002
kirsi.mukkala[at]keskisuomi.fi