Keski-Suomen liiton EAKR-rahoituksen haku 4.3.2019 mennessä

14.12.2018


 

Pirkanmaan liitossa on haettavana Keski-Suomen alueellisesta rahoituskehyksestä noin 3,6 miljoonaa euroa EU-tukea hankkeille, joilla tuetaan:

  • pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä (toimintalinja 1, EAKR)
  • uusimman tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä (toimintalinja 2, EAKR)

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi pyydämme toimittamaan hakemukset EURA 2014 -tietojärjestelmässä Pirkanmaan liiton viranomaiskäsittelyyn viimeistään maanantaina 4.3.2019. Tietojärjestelmä on osoitteessa www.eura2014.fi.

Huom! Käsitteleväksi liitoksi tulee järjestelmässä merkitä Keski-Suomen liitto.

 

Rakennerahastotoiminnalla tuetaan Keski-Suomen maakuntastrategian tavoitteita

Hankehaun tavoitteena on rahoittaa hankkeet, jotka parhaiten toteuttavat Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, Keski-Suomen maakuntastrategiaa ja maakuntaohjelmaa 2018 - 2021 sekä tuottavat alueelle uusia ratkaisuja ja pysyviä vaikutuksia.

 

Keski-Suomessa tavoitteena on vuoteen 2021 mennessä saada:

- 10 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa

- 2 000 uutta yritystä

- 2 mrd € lisää vientituloja

- nostaa yksityisen sektorin T&K-panostuksen osuus 60 prosenttiin koko maakunnan T&K-panostuksesta.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää rahoitettavilta hankkeilta tuloksellisuutta ja hyvää vaikuttavuutta.

 

Pyydämme valmisteluvaiheessa tutustumaan huolellisesti Keski-Suomen maakuntastrategiaan ja Keski-Suomen maakuntaohjelmaan vuosille 2018 - 2021, jotka löytyvät osoitteesta

https://www.keskisuomi.fi/maakunnan_kehittaminen/suunnitteluasiakirjat

Valmisteluvaiheessa on tarkasti perehdyttävä myös Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmaan ja siihen liittyviin ohjeisiin. Ohjelma-asiakirja ja muita hankehakuun liittyviä ohjeita löytyy osoitteessa www.rakennerahastot.fi.  Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotetaan ottamaan yhteyttä myös Keski-Suomen liiton rahoittaja-asiantuntijoihin.

 

EAKR-rahoituksen painopisteet ja tukitasot

  • Hankerahoitusta suunnataan Keski-Suomen maakuntaohjelman strategisten kärkien toteuttamiseen. Strategiset kärjet ovat bio-, digi-, osaamis- ja hyvinvointitalous sekä matkailu. Hanketoiminnalla vastataan elinkeinoelämästä esiin nouseviin kehittämistarpeisiin.
  • Erityisesti kannustamme hakemaan myös materiaali- ja energiatehokkuutta parantavia uusia ratkaisuja (erityistavoitteet 3.1 ja 3.2).
  • Haemme erityisesti hankkeita, joissa kohdealueeseen lukeutuu Saarijärven-Viitasaaren seutukunta. Keski-Suomessa EAKR-rahoitusta on erityisesti suunnattu harvaan asutulle Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle.
  • Kannustamme valmistelemaan hankkeita, jotka kohdentuvat maakuntaohjelman kahden tai useamman kärjen yhdyspinnalle. Kärkien yhdyspinnoilta haetaan uusia avauksia ja uutta kasvua Keski-Suomeen.
  • Kannustamme hankekokonaisuuksiin, joissa EAKR-hanke ja ESR-hanke yhdessä muodostavat toiminallisen kokonaisuuden.

 

Tukitasot

Hanke

Tuki korkeintaan

Hakijan oma rahoitus

vähintään

Yritysten

rahoitus: suositus

Muiden kumppaneiden rahoitus:

suositus

Investoinnit laitteisiin

50 %

50 %

-

-

Yrityslähtöiset kehittämishankkeet

70 %

5 - 10 %

5 - 10 %

10 - 15 %

 

Yritysrahoitus on tärkeä hyvän yrityslähtöisen hankkeen ja EU-rahoituksen vipuvoiman mittari. Yritysten osallisuuteen hankkeissa ja hankkeiden yritysvaikutuksiin, esimerkiksi tuotekehityksen, kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmista, tulee kiinnittää hakemuksessa erityistä huomiota. Hankkeesta edellytetään tarvittaessa tehtäväksi yritysvaikutusarviointi.

 

Hakijan (ja osatoteuttajan) on osallistuttava myös aina itse hankkeen rahoittamiseen (omarahoitusosuus).

Lopullinen tukitaso ja rahoitusosuudet muodostuvat rahoittajan kanssa käytävän neuvottelun pohjalta.

 

Hakemukseen tulee liittää aiesopimukset tai muut vastaavat dokumentit rahoitussuunnitelmaan sisältyvistä julkisista ja yksityisistä rahoitusosuuksista.

 

TOIMINTALINJA 1: PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY

Keski-Suomessa on toimintalinjalta 1 haettavissa rahoitusta erityistavoitteiden 2.1 (pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen) ja erityistavoitteen 3.1 (pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen) mukaisiin hankkeisiin.

 

 

 

 

 

ERITYISTAVOITE

TUETTAVA TOIMINTA

2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

- yritysklustereiden, yritysverkostojen ja muiden yhteistyömuotojen kehittäminen

- kansainvälistyvien ja kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk- yritysverkostojen liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen

3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

- vähähiilisten yritysklustereiden, yritysverkostojen ja muiden yritysten yhteistyömuotojen kehittäminen

Huom! Energiatehokkuus on ohjelma-asiakirjassa ymmärretty laajasti sisältäen mm. tuotteiden ja palveluiden vähähiilisyyden ja resurssiviisauden (materiaali- ja energiavirrat kiertotaloudessa).

 

        Kohderyhmät

Pienet ja keskisuuret yritykset

            Tuensaajat

 

Elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt

Tukea ei voida myöntää yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

 

 

Rahoittaja Pirkanmaan liitto

Käsittelevä liitto Keski-Suomen liitto

Myönnettävissä oleva rahoitus

Saarijärven-Viitasaaren seutukunta n. 300 000 €

Muu Keski-Suomi n. 400 000 €

 

 

TOIMINTALINJA 2: UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN TUOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN

 

Keski-Suomessa on toimintalinjalta 2 haettavissa rahoitusta erityistavoitteiden 4.1 (tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen), 5.1 (Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen) ja erityistavoitteen 3.2 (Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) mukaisiin hankkeisiin.

Rahoitusta ei myönnetä perustutkimukseen.

 

 

ERITYISTAVOITE TOIMINTALINJA 2

TUETTAVA TOIMINTA

4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

- yritystoimintaa tukevan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuri

- pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöt

- tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen

- yritysten sekä tutkimuslaitosten, koulutusorganisaatioiden ja julkisyhteisöjen T&K&I-yhteistyö, myös kansainvälisellä tasolla

5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

- yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kaupallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto

- uusien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien protot, pilotoinnit ja demonstraatiot

- elinkeinoelämää tukeva soveltava tutkimus, selvitykset ja kokeilut sekä toiminta-, palvelu- ja kaupallistamisprosessit

3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

- vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kaupallistaminen ja uuden teknologian käyttöönotto

- protot, pilotoinnit ja demonstraatiot

- vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisen kannalta tärkeät uudet ratkaisut ja selvitykset

- alueelliset materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevat verkostot ja yhteistyömuodot.

Kohderyhmät

Pienet ja keskisuuret yritykset

Tuensaajat

 

Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat


Rahoittaja Pirkanmaan liitto

Käsittelevä liitto Keski-Suomen liitto

Myönnettävissä oleva rahoitus

Saarijärven-Viitasaaren seutukunta n. 1 500 000 €

Muu Keski-Suomi n. 1 000 000 €

 

Hakuohjeita

Mitä ennen hanketta ja mitä sen jälkeen?

Hakemuksessa on selvitettävä, miten suunnittelussa on huomioitu hankkeen kannalta merkityksellisten, aiempien hankkeiden tulokset tai muu alan kehittämistyö ja toimintaympäristön kehitys. Lisäksi on selvitettävä, miten toimintaa jatketaan tai tuloksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen.

 

Tukea ei saa käyttää yleisenä toimintatukena. Tuen saajalla on oltava riittävät taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa hanke. Tuensaajalla on myös oltava valmiudet vastata toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen tai toiminta on oltava siirrettävissä jonkun muun nimetyn tahon vastuulle. Kehittämishankkeen tulosten on oltava yleisesti hyödynnettävissä.

 

Mikäli suunnitteilla on hanke, joka sisältää kone- ja laitehankintoja, hakijan tulee olla yhteydessä ennen hakemuksen jättämistä Keski-Suomen liiton yhteyshenkilöön. Investointiosa tulee pääsääntöisesti valmistella omaksi hankkeekseen.

 

Hakijan kannattaa ennen hakemuksen laatimista tutustua viestintäohjeisiin, jotta voi ottaa ne huomioon hankkeen suunnittelussa.  Ohjeet löytyvät  http://www.rakennerahastot.fi/viestinta sivustolta. 

 

Ennen hakemuksen laatimista kannatta perehtyä myös seuraaviin asetuksiin, jotka löytyvät www.rakennerahastot.fi sivustolta:

  • valtioneuvoston asetus 358/2014 rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten

tukikelpoisuudesta, 30.4.2015

  • valtioneuvoston asetus 357/2014 alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden

rahoittamisesta, 30.4.2015.

 

Valintamenettely ja valintaperusteet

Hankehakemukset arvioidaan ja pisteytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden mukaan. Arviointiperusteet löytyvät osoitteesta www.rakennerahastot.fi, kohdasta Hakijalle > Hankkeiden yleiset ja erityiset valintaperusteet. Lisäksi analysoimme, miten hankesuunnitelma toteuttaa hakuohjeessa mainittuja Keski-Suomen liiton painotuksia.

 

Erityisten valintaperusteiden osalta arviointi tehdään asteikolla 1 - 5 (1=hanke ei tue lainkaan kyseisen valintaperusteen toteutumista, 5 = hanke tukee merkittävästi kyseisen valintaperusteen toteutumista). Mikäli valintaperusteet eivät edellä esitetyllä tavalla täyty, tehdään hankkeesta hylkäävä päätös.

 

Pirkanmaan liitto päättää rahoituksesta Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön käsittelyn ja Keski-Suomen liiton tekemän hankearvioinnin ja hankepisteytyksen perusteella. Hankkeiden rahoittaminen käsitellään myös Keski-Suomen maakuntahallituksessa ennen varsinaisen päätöksen tekemistä EURA 2014 -järjestelmässä.

 

Tarvittaessa hakemuksiin pyydetään tarkennuksia tai lisäselvityksiä hakijalta. Lisäksi hakemuksiin pyydetään lausuntoja tai kommentteja muilta rahoittajilta tai keskeisiltä yhteistyökumppaneilta. Rahoittajat pidättävät itsellään oikeuden neuvotella hanketoimijoiden kanssa erillisten hanke-esitysten tarkoituksenmukaisesta yhdistämisestä.

 

 

Hakemusten laatiminen

Rahoitusta haetaan sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää Väestörekisterikeskuksen (verohallinnon) Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. EAKR-hakemuksissa viranomaiseksi merkitään Pirkanmaan liitto ja käsitteleväksi liitoksi Keski-Suomen liitto. Hakemusta ei tarvitse toimittaa rahoittavalle viranomaiselle paperisena asiakirjana. Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA 2014 -järjestelmää. Hakemusvaiheessa toteuttajien välillä tulee olla vähintään aiesopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia hakemuksessa.

 

Yhteishankkeissa tulee toimittaa ennen rahoituspäätöksen tekemistä hankkeen osapuolten kesken

laadittu yhteishankkeen toteuttamista koskeva sopimus. Toteuttajien välillä tulee olla sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia.  Sopimuksessa sovitaan myös muista hakijoiden välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista

 

Rahoitettavien hankkeiden toteutusaika voi olla enintään kolme vuotta.

 

Mikäli arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi ja ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv, hakijan tulee toimittaa verohallinnolta saatu tai muu riittävä selvitys siitä, ettei hankkeeseen liittyvistä kustannuksista ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta.

 

Hakemuslomakkeeseen ja tietojärjestelmässä oleviin ohjeisiin tulee tutustua huolellisesti.

 

Keski-Suomen liitolla on haettavissa rahoitusta rakennerahasto-ohjelman toimintalinjassa 1 erityistavoitteissa 2.1 ja 3.1 ja toimintalinjassa 2 erityistavoitteissa 4.1, 5.1 ja 3.2. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen harkita, mihin toimintalinjan erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja ja oikea erityistavoite, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jättää sen viranomaiskäsittelyyn.

Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA 2014 -järjestelmää.

 

Hakemusta valmisteltaessa hakijan on tutustuttava huolellisesti rakennerahasto-ohjelmasta tuettavan toiminnan sisältöihin sen erityistavoitteen osalta, josta hakee hanketta rahoitettavaksi ja kyseisen erityistavoitteen tuotosindikaattoreihin. Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee lähtökohtaisesti tuottaa joitakin erityistavoitekohtaisesti määritellyistä tuotosindikaattoreista.

 

Hakemuksessa tulee kuvata hankkeen yhteys maakuntaohjelmaan.

 

Ennen varsinaisen hakemuksen laatimista, jo hankeidea vaiheessa suosittelemme hakijaa olemaan yhteydessä Keski-Suomen liittoon. Tällöin voidaan katsoa, onko hankeidea soveltuva Keski-Suomen liiton rahoitettavaksi rakennerahasto-ohjelmasta.

 

 

Hakemuksessa käytettävät kustannusmallit

Hakija tekee esityksen hankkeessa käytettävästä kustannusmallista. Hankkeissa käytetään pääsääntöisesti yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttiperusteinen kustannusmalli (flat rate) tai kertakorvausmalli (lump sum).

 

Flat rate -hankkeissa käytetään ensisijaisesti mallia, jossa yleiskustannukset korvataan laskemalla 24 % palkkakustannuksista. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää flat rate 15 % -mallia, joka on muutoin samanlainen kuin flat rate 24 % -malli, mutta matkakustannukset haetaan maksuun tosiasiallisten kustannusten perusteella.

 

 

Lump sum -hankkeissa julkisen rahoituksen (EU:n, valtion, kuntien ja muiden julkisten tahojen rahoitus) määrä voi olla yhteensä enintään 100 000 €. Kertakorvaushankkeessa hankkeen tuloksen ja toteutettavien toimenpiteiden on oltava selkeästi ja yksiselitteisesti määriteltävissä. Kertakorvausta haettaessa on hakemuksessa esitettävä yksityiskohtainen kustannusarvio, jonka laskemisessa voidaan käyttää flat rate -mallia. Maksatus perustuu hankkeessa syntyneen tuloksen tai toimenpiteen todentamiseen. Kertakorvaus voidaan maksaa vain, jos päätöksessä määritelty tulos on saavutettu. Jos sovitun tuloksen saavuttamisesta kokonaisuudessaan ei voida varmistua, mitään kustannuksia ei voida korvata.

 

Vain hyvin poikkeuksellisista, hankkeen toimintaan liittyvistä syistä voidaan käyttää todellisiin kustannuksiin perustuvaa kustannusmallia.

 

Hakija tekee hakemuksessa esityksen hankkeessa käytettävästä kustannusmallista. Päätöksen käytettävästä kustannusmallista tekee tuen myöntävä viranomainen. Päätös tehdään hankkeen koko toteuttamisajaksi ja se koskee hankkeen kaikkia tuensaajia tai tuen siirronsaajia.

 

Tarkemmat kuvaukset kustannusmalleista löytyvät EURA 2014 -järjestelmässä täytettävästä hakulomakkeesta kustannusmallia koskevan kysymyksen kohdalla olevan kysymysmerkkipainikkeen takaa.

Ohjeet käytettävissä olevista kustannusmalleista löytyvät myös sivustolta: www.rakennehastot.fi >Hanketoimijalle > Ohjeita tuensaajalle > Yksinkertaistetut kustannusmallit ja EURA 2014 -järjestelmästä.

 

Lisätietoja, yhteyshenkilöt

rahoituspäällikkö Hilkka Laine, 040 595 0014, hilkka.laine@keskisuomi.fi

kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen, 040 595 0005, veli-pekka.paivanen@keskisuomi.fi

 

 Hakuohje PDF-muodossa.