BalticClimate -hanke

 

YLEISTÄ

BalticClimate -hankkeen tavoitteena oli sisällyttää ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen osaksi aluekehittämistä ja alueiden käyttöä. Hankkeessa jalostettiin tietoa ilmastonmuutoksesta käyttökelpoiseen ja ymmärrettävään muotoon eri kohderyhmien tarpeisiin.

Kohderyhminä hankkeessa olivat aluesuunnittelijat ja -kehittäjät, kaavoittajat, kunnallistekniikan asiantuntijat, päätöksentekijät ja luottamushenkilöt sekä yritykset ja muut elinkeinoelämän edustajat. Hankkeen pääpainopisteenä oli Keski-Suomessa liikenne ja asuminen, sekä elinkeinoelämän ja yritysten mahdollisuudet sopeutua ja toisaalta hyötyä ilmastonmuutoksesta. Hankkeessa etsittiin mm. ilmastonmuutokseen sopeutuvia elinkeinoelämän palveluja ja tuotteita.

BalticClimate hanke toteutettiin EU:n Itämeren ohjelman (2007-2012) rahoittamana 2009-2011 ja sen kokonaisbudjetti oli yli 4 miljoonaa euroa.  Hankkeeseen osallistui Keski-Suomen liitto, Jyväskylän seudun kehitysyhtiö Jykes Oy sekä Keski-Suomen ely-keskus. Hankkeessa oli lisäksi mukana liitännäispartnereina Keski-Suomen kunnista Jämsä, Muurame, Jyväskylä, Laukaa, Uurainen sekä Äänekoski. Muut partnerit olivat kuntia, kaupunkeja, alueviranomaisia sekä ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen asiantuntijoita Suomesta, Saksasta, Ruotsista, Latviasta, Virosta, Liettuasta ja Puolasta. Kaikkiaan hankkeessa oli mukana 23 partneria sekä tarkkailijajäsenenä Venäjä, Pskovin alue. Pääpartnerina toimi saksalainen tutkimuslaitos Academy for Spatial Research and Planning (ARL).

 

HANKKEEN TOIMENPITEET KESKI-SUOMESSA


Ilmastonmuutoksen vaikutukset Keski-Suomeen

Keski-Suomen liitto laski maakunnan kasvihuonekaasupäätöt vuosille 2004, 2006 ja 2008. Tulokset löytyvät Sanna Huikurin pro gradu - tutkielmasta ”Keski-Suomen maakunnan kasvihuonekaasupäästöt ja niiden kehitys 2000 luvulla".

Ruotsin meteorologinen ja hydrologinen instituutti (SMHI) laski omaa, alueellista malliaan hyödyntäen ilmastonmuutoksen vaikutusskenaariot aluetasolla. Keski-Suomen lämpötilan, sadannan ja tuulisuuden kehittymisen vuoteen 2100.

Maakunnallinen ilmastonmuutoksen haavoittuvuusanalyysityö toteutettiin Linköpingin yliopiston Ilmastotieteen ja – politiikan tutkimuskeskuksen (Centre for Climate Science and Policy Research (CSPR)) ohjeistuksen avulla. Haavoittuvuusanalyysityötä varten järjestettiin useita työpajoja.

Edellä mainittujen kolmen työn yhteenvetona syntyi julkaisu ”Keski-Suomi ja ilmastonmuutos”.

Yhtenä hankkeen päätuotteista valmisteltiin Keski-Suomen ilmastostrategia 2020. Valmistelussa hyödynnettiin edellä mainittua tietopohjaa sekä maakunnallisia valmisteluseminaareja ja  -työpajoja. Maakuntahallitus hyväksyi ilmastostrategian marraskuussa 2011. Ilmastostrategia löytyy osoitteesta:  www.keskisuomi.fi/ilmastostrategia.

 

BalticClimate -työkalu kuntien ilmastotyöhön

Hankkeen lopputuote, kuntien päätöksentekijöitä, kaavasuunnittelijoita ja yrityselämää palvelevan lopputuotteen useita elementtejä valmistui keskisuomalaisten asiantuntijoiden toimesta. Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen tulisi olla yksi kaavoituksen lähtökohdista. Keski-Suomen ELY-keskus ja Keski-Suomen liitto valmistelivat BalticClimate -työkaluun osion, josta kaavoittajat saavat lisätietoa siitä, miten kaavoituksen eri osa-alueilla voidaan tehdä ilmastollisesti kestäviä ratkaisuja.

Yrityselämän toimijoiden olisi hyvä ymmärtää jo varhaisessa vaiheessa, mitä muutoksia ilmastonmuutos, ja toisaalta siihen sopeutuminen tuovat. Tätä työtä varten hankkeessa kehitettiin keskisuomalaisten asiantuntijoiden johdolla ilmasto-SWOT työkalu. Tämä työkalu on suunnattu pienelle ja keksisuurelle yrityssektorille. Se auttaa yritystä itse löytämään ne vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat, joita ilmastonmuutos saa aikaan yrityksen toimialassa. Työkalu auttaa yritystä kohtaamaan ilmastonmuutoksen myötä muuttuvan toimintaympäristön.

BalticClimate -työkalu:www.toolkit.balticclimate.org

Hankkeen loppuraportit www.balticclimate.org/ 

  1. Report on Climate Change Perceptions in the Baltic Sea Region
  2. Supporting Material for Impacts and Vulnerability Asssessments
  3. Experiences in Climate Change Impact and Vulnerability Assessments
  4. Experiences within Implementation Cases in BalticClimate Target Areas
  5. Guideline on Sustainable Planning under Climate Change
  6. Report on Climate SWOT for the Business Sector

 
Erillisselvitykset:


Paikallisjunaliikenteen
mahdollisuuksista Keski-Suomessa tehtiin erillisselvitys. Paikallisjunaliikenteessä otettiin tarkastelun lähtökohdaksi maakunnan väestökehitys vuoteen 2030. Selvityksessä arvioitiin paikallisjunaliikenteen kannattavuutta raideväleillä Jämsä-Jyväskylä-Jämsä, Äänekoski-Jyväskylä-Äänekoski, Hankasalmi (as) – Jyväskylä- Hankasalmi (as) sekä Keuruu (Haapamäki) – Jyväskylä- Keuruu (Haapamäki).


Julkisen liikenteen kehittämisen toiseksi näkökulmaksi otettiin linja-autoliikenne. Erillisselvityksessä etsittiin olemassa olevan linja-autoliikenteen kehittämistarpeita Keski-Suomessa.


Uusia asuinalueita suunniteltaessa tulisi huomioida sähkö- ja lämmitysenergian tuotantomuotojen lisäksi myös liikkumisen kasvihuonekaasupäästöt. Liikenteen  päästöt voivat olla merkittävät ja niitä voidaan vähentää mm. julkisen- ja kevyen liikenteen käyttöön kannustavilla ratkaisuilla. Esimerkin liikenteen päästöjen arvioinnista tarjoaa BalticClimate hankkeen erillisselvityksenä tehty uusien, rakenteella olevien asuinalueiden kasvihuonekaasupäästöjen arviointityö.

 
Energiantuotannossa BalticClimate hankkeessa keskityttiin tuulivoiman potentiaalin kartoittamiseen. Keski-Suomen pienelle ja keskisuurelle (3 – 30 MW) tuulivoimalle soveltuvien alueiden kartoitustyö. Tarkempaan tarkasteluun työssä valikoitui 51 aluetta, jotka kuvattiin energiantuotantopotentiaalin ja kustannusten näkökulmasta.


Energiankulutus  ja energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt mahdollistavat kuntia seuraamaan oman toimintansa ja päästöjensä vaikutuksia kunnan kasvihuonekaasupäästöihin Hankkeessa mukana olevien kuuden kunnan energiatase laskettiin vuodelle 2010. Energiatasetyön loppuraportit löytyvät osoitteesta:  http://kesto.fi/default.asp?sivuID=28382