Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Suvi Bayr

FT, projektipäällikkö, Keski-Suomen liitossa helmikuusta 2018 lähtien edistämässä alueellista biotaloutta ja tekemässä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvää työtä.

Ruoka: polttoainetta, kulttuuria ja kaikkea siltä väliltä

Perjantaina 26. kesäkuuta 2020 | Suvi Bayr

Ruoka läheltä, rahat ja työpaikat jäävät alueelle. Tue paikallista ruoantuottajaa!

 

Keski-Suomen maakuntaohjelmassa on viisi maakunnan kehittämisen kärkeä: biotalous, digitalous, hyvinvointitalous, osaamistalous ja matkailu. Biotalouden kärjen alla yksi painopistealue on paikallinen ruoka. Ruoka on olennainen osa biotaloutta - mutta on se paljon muutakin.

Lähdetään perusasioista

Ruoka on jotakin, mitä ilman ei ihminen pärjää. Äärimmilleen pelkistettynä ruoka on polttoainetta, jolla kehomme kulkee päivästä toiseen läpi elämän.

Vähän laajemmin ajatellen ruoalla on olennainen merkitys terveydellemme. Terveellinen ja ravitseva ruoka sopivina määrinä tukee terveyttämme - niin fyysistä kuin psyykkistäkin. Meille Suomessa on itsestään selvää, että ruokaa riittää, vaikka maailmalla aliravitsemus on edelleen yleistä.

Aluenäkökulmia

Alueen näkökulmasta ruoka on suuri työllistäjä ja olennainen osa matkailua. Se työllistää maanviljelijästä jalostajaan, pakkausmateriaaleista logistiikkaan ja kokista tarjoilijaan. Ruoka kertoo paljon alueesta ja sen ihmisistä. Työllisyysvaikutukseen vaikutamme jokainen kuluttaja omilla päätöksillämme; tuemmeko paikallista vai kulkevatko euromme jonnekin muualle.

Aluekehittämisessä iso mahdollisuus on etsiä ja löytää yhteistyötahoja, joilta oppia uudenlaisia katsontakulmia tuttuihinkin asioihin. Erinomainen esimerkki ruoan kokonaisvaltaisen merkityksen ymmärtämisestä löytyy Baskimaasta.

CREADIS3 - Älykkäät luovat alueet -hankkeessa keskisuomalaisilla toimijoilla on ollut ilo päästä tutustumaan Baskimaan Gastronomy -käsitteeseen ja Culinary Centerin toimintaan. Baskimaalla gastronomian käsite tiivistää ruoan koko elinkaaren korostaen sen merkitystä henkilökohtaisissa elämisssämme sekä yhteiskunnassamme:

 

"Following the definition of Basque Culinary Center, gastronomy is a reasoned knowledge of what we eat and how we eat. It is an interdisciplinary knowledge that encompasses the entire value chain from how food is grown, processed and distributed through to its consumers. It addresses how food influences people's physical and mental wellbeing. The concept also covers the socio-economic impact of gastronomy and its cultural influence in a given geographical area." - CREADIS3 - Cooking tomorrow

 

Euroopan unionin komission tuore Pellolta pöytään -strategialuonnos tunnistaa myös elintarvikeketjujen kokonaisuuden merkityksen. Tulevaisuuden kestävä ruoka muodostuu ketjussa, joka on kestävä alkutuotannosta logistiikkaan. Se on kestävä niin ympäristön, sosiaalisten tekijöiden kuin taloudenkin näkökulmasta.

Pitkäaikaista kestävyyttä ei ole ilman näitä kaikkia puolia - eikä kokonaiskestävyyttä ole ilman jokaista ketjun osaa. Viimeisenä ketjun osana meillä jokaisella kuluttajilla on lopputuloksen kannalta iso merkitys.

 

Iso kokonaisuus muodostuu yksittäisistä valinnoista.

Yhteistä tahtoa ja suuntaa

Baskien johdattamina pääsimme myös Keski-Suomessa miettimään ruokaa laajalla porukalla ja yli kaikenlaisten siilojen. Yhteistä keskisuomalaisen ruoka-alan kehittämisen tahtoa kirjattiin kehittämispäällikkö Raija Partasen johdolla CREADIS3-hankkeen toimintasuunnitelmaan "Cooking tomorrow" .

Yhteisiä kehittämiskokonaisuuksia määriteltiin kolme:

  1. Alueen gastronomisen tietotaidon edistäminen koulutuksessa, tutkimuksessa ja tuotannossa
  2. Alueen sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen gastronomian keinoin
  3. Gastronomian roolin nostaminen osana alueen identiteettityötä

Näitä yhdessä tärkeiksi nähtyjä kehittämissuuntia kehitetään yhdessä ja erikseen eri puolilla Keski-Suomea. Joukossa on paitsi varsinaisia ruoka-alan toimijoita ja tekoja myös esimerkiksi matkailun sekä digi-, hyvinvointi- ja osaamistalouden edustajia.

Cooking tomorrow -dokumenttiin voit tutustua täällä. Toivottavasti se inspiroi myös sinua miettimään ruokaa hiukan laajemmin ja hankkeen hengessä luovasti ja älykkäästi.


**************


Aluekehittämisen ruokateeman lisäresurssina Keski-Suomen liitossa on monia hienoja hankkeita, kuten CREADIS3 ja RDI2CluB.

CREADIS3 (Smart Specialisation Creative Districts) on Interreg Europe -ohjelmasta rahoitettu hanke, jossa jalostetaan alueellisia toimintaohjelmia ja -suunnitelmia siten, että ne paremmin ja tehokkaammin tunnistaisivat kulttuurin ja luovien alojen mahdollisuudet innovaatioiden ja taloudellisen hyvinvoinnin luomiseksi.

RDI2CluB (Rural RDI milieus in transition towards smart bioeconomy clusters and innovation ecosystems) on Interregs Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoitettu hanke, joka tähtää tähtää alueellisen biotalouden koko potentiaalin käyttöönottamiseen ja erityisesti harvaanasuttujen alueiden biotalousyrittäjyyden aktivoimiseen.

 

Kuvat on tehty RDI2CluB-hankkeessa ja ne on tuottanut Family Creatives Oy.

Ei kommentteja

Ei tullut hyvä ilmastostrategia - tuli konkreettinen ilmasto-ohjelma

Keskiviikkona 5. joulukuuta 2018 | Suvi Bayr

Huhtikuussa pohdin Keski-Suomen liiton blogissa Keski-Suomen päivitettävää ilmastostrategiaa ja hyvän strategian ominaisuuksia. Kysyin, olisiko Keski-Suomen päivitetystä ilmastostrategiasta hyväksi strategiaksi. Loppujen lopuksi siihen kysymykseen vastaaminen ei ole relevanttia, koska valmistelun edetessä ilmastostrategian päivitys muuttui Keski-Suomen ilmasto-ohjelmaksi 2030.

Miten siinä niin kävi?

Keski-Suomen ilmastostrategian päivitystä tehtiin alusta asti vahvasti osallistaen. Heti valmistelun ensimmäisissä työpajoissa suurimmaksi toiveeksi nousi konkreettisuus. Ilmastostrategian toivottiin toimivan esimerkkinä ja pohjana kuntien ja muiden tahojen omaan ilmastotyöhön. Samaan aikaan todettiin, että hyvä ilmastostrategia on Keski-Suomessa jo kerran tehty, eikä välttämättä ole tarvetta toistaa samaa. Konkreettisten, olemassa olevien ilmastotekojen merkitys korostui entisestään, kun syksyllä julkaistiin kansainvälisen ilmastopaneelin raportti, jonka mukaan ilmastotekoja on lisättävä nopeasti.

Mihin ja miten valmisteltiin?

Helpon saavutettavuuden ja laajan osallistamisen varmistamiseksi Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 2030 päätettiin raportin lisäksi valmistella nettisivuiksi. Kesän ja syksyn aikana ohjelma rakentui osoitteessa www.keskisuomi.info/ilmasto2030 ja siellä se on nyt kokonaisuudessaan luettavissa. Nettisivujen kautta saatiin toista sataa palautetta: hyviä esimerkkejä ilmastoteoista ja ajatuksia tarvittavista lisätoimista. Laaja kiinnostus oli ilahduttavaa ja saatu palaute mahdollisti pelkkää asiantuntijavalmistelua monipuolisemman ilmasto-ohjelman. Myös asiantuntijat ja kunnat pääsivät osallistumaan ilmasto-ohjelman valmisteluun lukuisissa tilaisuuksissa kevään - syksyn aikana.

Mitä lopulta tehtiin?

Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 2030 esittelee pääosin keskisuomalaista ilmastotyötä, konkreettisten ilmastotekoesimerkkien kautta. Esimerkeillä näytetään, että paljon jo tehdään ja samalla kannustetaan oppimaan muiden hyvistä käytännöistä. Hyvät ideat eivät jakamalla kulu vaan niitä kannattaa ottaa käyttöön joko sellaisenaan tai omiin tarpeisiin ja olosuhteisiin sovellettuina. Minkä idean sinä voisit ottaa omaan, työpaikan, kunnan tai vaikka harrastusporukan käyttöön?

Ilmastotyö ei ole erillinen asia vaan kaikki ihmisten ja kuntien päätökset vaikuttavat ilmastoon. Liikkuminen, asuminen ja syöminen ovat päästöjen kannalta suuria kokonaisuuksia, joihin me jokainen voimme vaikuttaa. Ja toisaalta, kunnat ja yritykset luovat niitä olosuhteita ja mahdollisuuksia, joiden sisällä me ihmiset voimme omia valintojamme tehdä.

Kiitos

Lopuksi haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille ohjelman suunnitteluun ja tekoon tavalla tai toisella osallistuneille. Ilmastotyö on meidän kaikkien yhteinen asia ja ajankohtaisempaa kuin koskaan. Ei tullut hyvää strategiaa, mutta yhteistyöllä valmisteltu, konkreettinen ilmasto-ohjelma. Keski-Suomen ilmasto-ohjelma on nyt valmis, mutta ilmastotyö jatkuu. Yhdessä ja erikseen, mutta toivottavasti yhtä suurella innolla kuin tähänkin asti.

Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 2030 valmistui osana Interreg Itämeren alueen ohjelma -rahoitteista Baltic Energy Areas - A Planning Perspective (BEA-APP) -hanketta. Ilmasto-ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.keskisuomi.info/ilmasto2030

Ilmasto-ohjelman loppuraportti pdf-muodossa: https://www.keskisuomi.fi/filebank/25801-B_206.pdf

Ei kommentteja

Keski-Suomen ilmastostrategia - hyvä strategia?

Torstaina 26. huhtikuuta 2018 | Suvi Bayr

 

Strategia on työväline, jolla asetetaan tavoitteita ja toimenpiteitä jonkin tärkeäksi koetun asian saavuttamiseksi tai muuttamiseksi. Etenkin silloin, kun strategia ei ole laissa määrätty eikä luonteeltaan sitova, on hyvä pohtia, mikä merkitys strategialla on? Mikä tekee tällaisesta strategiasta hyvän?

Keski-Suomelle on vuonna 2011 julkaistu ilmastostrategia, jossa tavoitteena on yhteensä 23,5 % kasvihuonekaasupäästövähennys vuosien 2004 ja 2006 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Jyväskylän yliopiston opiskelija Carita Schwartzin tekemässä pro-gradu tutkielmassa "Maakunnallisen ilmastostrategian tavoitteet, toteutuminen ja kehittäminen - case Keski-Suomi", on todettu, että vertailuvuoteen 2014 mennessä Keski-Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 15 %. Lisäksi tutkielmassa on arvioitu, että Keski-Suomen ilmastostrategian tavoitteet ovat toteutumassa vuoteen 2020 mennessä liikenteen osuutta lukuun ottamatta. Tämän kaltaista strategian toteutumisen seurantaa voidaan pitää yhtenä hyvän strategian tunnusmerkkinä.

Vuoden 2020 lähestyessä on syytä kääntää katseet kohti uusia tavoitteita. Hyvän strategian piirteeksi voisi ajatella strategian ajantasaisuuden. Ilmastostrategian kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että strategiassa huomioidaan viime vuosina tehdyt uudet, aiempaa kunnianhimoisemmat, kansainväliset, EU-tason ja kansalliset sopimukset ja suunnitelmat. Maaliskuussa Keski-Suomen liitossa on aloitettu ilmastostrategian päivittäminen. Uuden ilmastostrategian tavoitevuodeksi on valittu 2030. Lähtökohdaksi on otettu edellistä strategiaa konkreettisempi työ, jonka valmisteluun jokainen keskisuomalainen ihminen, yritys, yhdistys ja muu toimija voi osallistua.

Laajalla osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudella pyritään kohti kahta hyvän strategian tavoitetta: strategian tulee olla laajasti eri toimijoiden saavutettavissa ja kiinni elämässä. Huhtikuussa ilmastostrategiaa pääsevät pohtimaan Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijat. Toukokuussa vuoron saavat ainakin Keski-Suomen kuntien ympäristö- ja kaavoitusasiantuntijat. Kesäkuussa strategialuonnos julkaistaan Keski-Suomen liiton nettisivuilla, joiden kautta jokaisen halukkaan on mahdollista antaa palautetta luonnoksesta. Kaikkien palautteiden pohjalta muokatun strategian on tarkoitus valmistua syksyllä 2018.

Konkreettisen strategian luomiseksi, osana strategian valmistelutyötä kerätään käytännön esimerkkejä hyvistä ilmastoteoista. Esimerkkejä toivotaan erilaisilta toimijoilta yksityisistä ihmisistä koululuokkiin, kyläyhdistyksiin, kuntiin ja yrityksiin. Mitä arkisemmasta, pienemmästä ja helpommasta keinosta on kyse, sen parempi. Ilmastonmuutos tuntuu monesti olevan ilmiönä suuri, kaukainen ja epämääräinen. Kuitenkin muuttuva ilmasto koskettaa meitä jokaista, omassa lähiympäristössämme. Onneksi monet pienemmät ja suuremmat ilmastonmuutosta hillitsevät keinot vaikuttavat myös konkreettisesti omaan elinympäristöömme. Päästöjen vähenemisen ohella ilmastonmuutosta hillitsevillä teoilla usein on positiivisia vaikutuksia myös esimerkiksi työllisyyteen ja aluetalouteen; Turhien sähkölaitteiden sammuttaminen säästää paitsi energiaa, myös rahaa ja biokaasun tuotanto jätteistä tuottaa paikallisen liikennepolttoaineen lisäksi myös työpaikkoja ja omavaraisuutta. 

Hyvän strategian piirteitä on, että se on tavoitteiltaan kunnianhimoinen ja mahdollinen toteuttaa siinä kerrotuilla toimenpiteillä. Sen sijaan hyvässä strategiassa ei välttämättä tarvitse keksiä pelkästään kaikkea uutta - tärkeää voi olla myös vanhojen, hyväksi havaittujen elementtien esittely, yhdistely ja soveltaminen. Tehdään yhdessä Keski-Suomen ilmastostrategiasta 2030 hyvä strategia. 

Ilmastostrategia 2030 valmistuu osana Interreg Itämeren alueen ohjelma -rahoitteista Baltic Energy Areas - A Planning Perspective (BEA-APP) -hanketta (https://www.balticenergyareas.eu/). Ilmastostrategian 2030 luonnosta pääsee kommentoimaan ja esimerkkejä jakamaan Keski-Suomen liiton nettisivujen kautta kesäkuussa.

Keski-Suomen ilmastostrategia 2020 löytyy osoitteesta https://www.keskisuomi.fi/filebank/22513-Keski-Suomen_ilmastostrategia_1912_sahkoinen.pdf ja Carita Schwartzin pro-gradu tutkielmaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa (https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/56754/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201801161212.pdf?sequence=1).

Ei kommentteja