Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Lainsäädäntö turhauttaa maakuntakaavoittajia – tarttis tehdä jotain!

24.8.2016 8.39 | Olli Ristaniemi


Suomi elää suurten muutosten aikaa. On kuin tulivuoret purkautuisivat jälleen 1,8 miljardin vuoden jälkeen. Purkaus koskee myös maakuntakaavoitusta. Sen 15 vuotta vanhat lähtökohdat ovat joutuneet jo metamorfoosiin ja kohta ne ovat laavan peitossa, jos jotain ei tehdä.

Korkeimman hallinto-oikeuden viimeaikaiset ratkaisut arvokkaiden geologisten muodostumien osalta osoittavat, että maakuntakaavan ohjausvaikutus on heikko. Lainvoimaisen maakuntakaavan maisemaltaan ja luontoarvoiltaan maakunnallisesti arvokkaalta harjualueelta voi ottaa soraa ja hiekkaa (KHO:2015:129). Samoin valtakunnallisesti arvokkaalla kallioalueella voi louhia kalliokiviaineksia (KHO:2016:93). Edellä mainitut geologiset arvot pitäisi mielestäni olla määriteltynä luonnonsuojelulaissa, koska ne perustuvat valtion inventointeihin, samoin kuin esimerkiksi rantojensuojeluohjelman kohteet.

 

Menikö turha työ hukkaan?

Analyysimme mukaan lainvoimaisissa Keski-Suomen maakuntakaavassa ja 2. vaihemaakuntakaavassa osoitetuille maa-ainesten ottoalueille on hakeutunut vain 20 prosenttia ottoluvista. Tuskaa lieventää hieman se, että massamääristä 40 prosenttia on ottoalueilla.

Ja edelleen, korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu osoittaa, että lainvoimaisen maakuntakaavan varauksesta huolimatta turvetuotanto ei ole mahdollista varauksen alueella (KHO:2016:612). Lisäksi turvetuotanto on mahdollista myös maakuntakaavan tähän tarkoitukseen perusteellisten tutkimusten jälkeen osoitettujen alueiden ulkopuolellakin ja kaikista lupahakemuksista valitetaan. Kun lisäksi otetaan huomioon selvitys asukkaiden arvioista Saarijärven reitin tilasta ja muutoksista, herää kysymys, miten maakuntakaavassa turvetuotantoon pitäisi suhtautua?

Toki tekemämme erinomaiset taustaselvitykset ovat vahva perusta sekä maa-ainesten että turvetuotannon luvituksille, mutta oikeuslaitoksen päätökset puhuvat toista. Päätökset koskevat yksittäisiä kohteita, mutta samalla ne linjaavat tulevia ratkaisuja. Ja edelleen - ns. luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue on samantyyppinen kuin edellä kuvatut geologiset arvot sekä maa-aines- ja turvealueet. Tuulivoimakin näyttää hakeutuvan aivan muualle kuin maakuntakaavassa varatuille laajoille alueille.

Maakuntakaavoituksen ydintehtävä on yhteensovitus eri maankäyttömuotojen kanssa sekä kuntakaavoituksen yleispiirteinen ohjaus. Mutta jos esimerkiksi maa-ainesten ottoon, turvetuotantoon ja geologisiin arvoihin liittyvät ratkaisut ovat yllä kuvatun kaltaisia, yhteensovitustavoite katoaa. Onko näitä enää korkeimmahallinto-oikeuden päätösten jälkeen syytä tuoda maakuntakaavaan niiden olemattomien ohjausvaikutusten vuoksi?

Meillä on käsissämme merkittävä lainsäädännöllinen epäkohta. Kaavamerkintöjen kuuluisi ohjata maankäyttöä. Jos merkinnöillä ei kuitenkaan ole juuri mitään vaikutusta, tuntuu turhauttavalta tehdä erittäin mittavia tutkimuksia. Maakuntakaavoittajana näen, että " tarttis tehdä jotain": tehdään lakimuutoksia tai ei sitten esitetä edellä kuvattuja alueita ollenkaan maakuntakaavassa.

 

 

Yksi kommentti "Lainsäädäntö turhauttaa maakuntakaavoittajia – tarttis tehdä jotain!

Pertti Ruuska 6.9.2016 12.27

Erilaisia maankäyttömuotoja ja arvostuksia yhteensovittavat kaavamerkinnät ja aluevaraukset ovat väistämättä kiistanalaisia. Niissä kohtaavat yksittäisten oikeudenomistajien ja muiden tahojen taloudelliset ja monenlaista yleistä hyötyä vaativat intressit. Näin on ja näin on ollut, se ei voi tulla kaavoittajalle yllätyksenä.

Maakuntakaavaa laadittaessa oli jo tiedossa, että etenkin ne aluevaraukset, joihin kohdistettiin taloudellista hyötykäyttöä ja luonnonarvoja yhteensovittavia merkintöjä, ovat epäselviä oikeusvaikutuksiltaan. Maakuntakaavaa laativat virkamiehet tiesivät, että niiden osalta oikeuskäytäntöä joudutaan todennäköisesti hakemaan valitusten ja oikeusasteiden kautta.

KHO:een asti edenneiden tapausten ratkaisut, joihin blogissa viitataan ovat voittaneiden näkökulmasta mieluisia ja hävinneiden näkökulmasta epämieluisia. Pitkät oikeusprosessit ovat raskaita kaikille osapuolille ja maksavat paljon yhteiskunnalle.

Blogissa esiin nostetut oikeustapaukset ovat luultavasti olleet myös perusteellista työtä tekeville kaavaviranomaisille turhauttavia. Siitä huolimatta on erikoista, että maakuntaliiton suunnittelujohtaja kyseenalaistaa näin vahvasti suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnan, merkityksen ja asiantuntemuksen. Pettymyksen purkautuessa paljastuu samalla, että kaavaviranomainenkaan ei välttämättä osaa tehdä yhteensovitusta täysin objektiivisesti.

Ristaniemen kirjoitus on keskustelunavaus maakuntakaavan tarkoituksesta ja ohjausvaikutuksesta. Niitä on syytäkin pohtia. Nykyinen maankäytön suunnitteluprosessi tarpeettoman raskas ja yhteensovituksen toteutus ontuu, mistä KHO:een asti edenneet oikeustapaukset kertovat.

Moniselitteisiä asioita on paljon. Mitä tarkoittaa maakuntakaavan yleispiirteisyys? Mikä on eri kaavatasojen välinen toimiva työnjako? Kuinka etäällä käyttöpaikasta? Millä tarkkuudella maankäyttöön liittyvä ohjaus on järkevää tehdä? Mikä taho olisi riittävän objektiivinen määrittelemään, mitkä on kulloisenkin kaavaratkaisun hyödyt tai haitat ja keihin ne kohdistuvat? Kuka maksaa yleisistä hyödyistä aiheutuvat kustannukset? Onko se yksittäinen kansalainen, yritys, yhteiskunta vai jokin muu taho? Onko näihin kysymyksiin liittyvä lainsäädäntö kunnossa?

Kieltämättä maankäytön ohjaus on vaikeaa. Kaavavalmistelu vaatii avoimuutta, eri intressitahojen objektiivista kuulemista, tehokasta tiedottamista ja rehellisyyttä.

Kommentoi "Lainsäädäntö turhauttaa maakuntakaavoittajia – tarttis tehdä jotain!"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.