Keski-Suomen liiton blogi

Kirjoittajina Keski-Suomen liiton johto ja muut talon asiantuntijat sekä vierailijat. Juttuaiheet ovat kirjoittajien omia valintoja ja näkemyksiä. Lue ja kommentoi! Kommentit päivitetään työaikana.

Maakuntakaavoitusrevolutsioonia

30.11.2017 11.47 | Olli Ristaniemi

Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksessa on koittanut maaliviiva. Kaava on maakuntavaltuuston hyväksyttävänä joulukuun alussa. Kaavan lähtökohta, Keski-Suomen Strategian aluerakenne 2040 painotukset, on pitänyt edellisen ja nykyisen maakuntahallituksen aikana. Kaavan valmistelussa on ollut keskiössä sen vieminen strategisempaan suuntaan kuin aikaisemmat kaavat. Keskiössä ovat olleet myös elinkeinoelämä ja eri maankäyttömuotojen yhteensovituksen korostaminen.

 

Strategisuuden lisäksi toinen merkittävä juttu on ollut kaavaprosessi. Ennen varsinaista kaavan laatimispäätöstä pidettiin vajaan vuoden verran eri tahojen kanssa epävirallisia palavereita, joissa ideoitiin kaavan lähtökohtia, tavoitteita, sisältö ja niin edelleen. Myös tutkittiin ulkomaisia esimerkkejä, pääasiassa Saksasta ja Hollannista. Prosessin aikana pidettiin toista sataa palaveria, ja näissä oli aina pöydällä viimeisin kaavaversio. Kalvosarjojen kanssa ei pönötetty. Ohjausryhmiä tai muita vastaavia ei perustettu, vaan maakuntahallitus ohjasi asiaa.

 

Kolmas merkittävä juttu on ollut tiedottaminen ja siinä erityisesti sosiaalisen median käyttö. Minäkin nöyrryin talvella 2016 liiton silloisen viestintäpäällikön, Mellan, vaikutuksesta ja hurahdin Twitterin käyttäjäksi. Lisäksi innostuimme julkaisemaan ex tempore YouTube -videoita kaavan vaiheista ja teemoista. Voitte vain arvata kuinka hauskaa kaavoituskin voi olla. Nämä ovatkin olleet pääasialliset tiedotuskanavat liiton nettisivujen ohella.

 

Merkittävin juttu on kuitenkin ollut, että kaavaprosessiin kuluessa alueiden käyttö ja samalla maakuntakaavoitus liitettiin kiinteäksi osaksi strategista aluekehittämistä. Nyt jo maakuntakaavan tarkistus ja maakuntaohjelma linkittyvät toisiinsa aluerakenteen, biotalouden ja matkailun osalta. Tämä tulee lisäämään huomattavasti kaavan vaikuttavuutta.

 

Mitäs sitten jatkossa? Tässä ajatuksia. Maakuntakaavoitusta kehitetään rullaavaan suuntaan, tarkistuksia tehdään tarpeen mukaan. Vaihe- tai hankekaavoja ei tehdä. Kaavojen informaatioluonteisista sisällöistä luovutaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tehdään "ikuinen", jatkuvasti voimassa oleva ja tarkistusaiheesta tai -aiheista tehdään siihen erillinen liite. Mielipiteitä voi esittää koko ajan. Tähän myös kannustetaan aktiivisella viestinnällä, erityisesti somen käytöllä. Ollaan jalkeilla

jatkuvasti. Erillisiä nähtävillepanovaiheita ei tarvita.

 

Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistus on ollut prosessiltaan ja sisällöltään evoluutioloikka. Yksi kunnanjohtaja totesi, että eikös tämä ole revolutsioonia.

5 kommenttia "Maakuntakaavoitusrevolutsioonia"

Anne kalmari 11.12.2017 10.34

Juuri näin pitää toimia. Kaava-asiat eivät voi olla irrallaan elinvoiman ja elinkeinoelämän kehittämisestä. Vain osallistamalla saadaan ympäristöarvot ja asumis/ vapaa-ajanasumisviihtyvyysnäkökulmat huomioitua. Tästä esimerkiksi muillekin!
Anne Kalmari

Merja Lahti 11.12.2017 10.34

Vai oikein nöyrryit ja hurahdit. Sepä hyvä, kyllä sosiaalinen media on näppärä viestintäväline myös virkamiesviestinnässä. Siellä voi mainiosti tarjoilla pieniä palasia keskusteluun. Vielä kun saisi kansalaiset innostumaan lisää tällaiseen vuorovaikutukseen. Kyllähän somessa kaiken maailman hömppää riekutaan, mutta sekä Twitter että Facebook ovat oivallisia ja nopeita kanavia myös asialliseen viestintään.
Hyvin te vedätte, terveisin muinainen Mella 😊

Maakuntakaavaehdotuksesta muistuttanut 13.12.2017 15.10

Hei,

Muistuttaisin edelleen, mitä MRA 93 § ja 94 § velvoittavat:

"Erinäiset säännökset

93 §

Kaavojen ja eräiden päätösten voimaantulo

Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan. Maakuntakaavan voimaantulosta kuulutetaan kun päätös on saanut lainvoiman. Jos maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla on määrätty kaava tulemaan voimaan ennen kuin päätös on saanut lainvoiman, kuuluttaminen voidaan tehdä välittömästi määräyksen antamisen jälkeen. Kuntien yhteisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan voimaantulosta on voimassa, mitä maakuntakaavan voimaantulosta säädetään. (11.2.2016/119)

Yleiskaava, asemakaava ja rakennusjärjestys tulevat voimaan, kun hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Kaavan tai rakennusjärjestyksen voimaantulosta kuulutetaan, kun päätös on saanut lainvoiman. Jos kunnanhallitus on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla määrännyt kaavan osan tulemaan voimaan ennen kuin hyväksymispäätös on saanut lainvoiman, kuuluttaminen voidaan tehdä välittömästi määräyksen antamisen jälkeen.Tonttijako tulee voimaan, kun hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman. (22.6.2005/437)

Viranomaisten päättämät rakennuskiellot sekä maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n 3 momentissa tarkoitettu rakentamisrajoitus, 128 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu toimenpiderajoitus sekä 177 §:n 5 momentissa tarkoitettu rakennuskielto ja toimenpiderajoitus tulevat voimaan, kun niistä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. (24.5.2017/298)

Asemakaavan hyväksymisestä johtuva, maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentissa tarkoitettu rakennuskielto ja siihen liittyvä 128 §:ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus tulevat voimaan hyväksymistä koskevalla päätöksellä.

94 §

Hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottaminen

Kunnan on lähetettävä viivytyksettä yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskeva päätös sekä kaavakartta ja -selostus sekä rakennusjärjestys tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi on lähetettävä jäljennös annetuista lausunnoista ja muistutuksista, jollei niitä ole hyväksymistä koskevassa päätöksessä riittävästi selostettu. (29.12.2009/1829)

Kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä on lisäksi viivytyksettä ilmoitettava niille viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä pyytäneet kaavan tai rakennusjärjestyksen ollessa nähtävillä. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on tiedotettava sekä kaava ja kaavaselostus julkaistava mahdollisuuksien mukaan myös sähköisesti. (19.5.2005/348)

Maakunnan liiton on lähetettävä viivytyksettä maakuntakaavan hyväksymistä koskeva päätös niille ministeriöille, joita kaava koskee, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Maanmittauslaitokselle, maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoille, maakuntakaava-alueen kunnille ja rakennusvalvontaviranomaisille sekä tarpeen mukaan muille viranomaisille. (11.2.2016/119)"

Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä 13.12.2017 15.10

Hei!

Voisitteko ystävällisesti toimittaa kaikille K-S maakuntakaavaehdotuksesta muistutuksensa jättäneille tahoille ja henkilöille tiedon uudistetusta K-S maakuntakaavasta (virallinen kuulutus?) sekä viralliset valitusohjeet, kiitos.

Olli Ristaniemi 14.12.2017 10.19

Kiitokset muistutuksesta, kyllä tässä on tarkoitus mennä parhaan kykymme mukaisesti lakien ja asetusten mukaisesti.

Asiakirjapyynnöt tulee kuitenkin toimittaa liiton kirjaamoon, ei näiden omia ajatuksia sisältävien blogikirjoitusten palautteen kautta.

T. Olli

Kommentoi "Maakuntakaavoitusrevolutsioonia"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.