Ympäristö- ja tasa-arvovaikutusten työryhmä

 

EU:n tavoiteohjelmissa on kiinnitettävä erityistä huomiota rahoitettavien hankkeiden ympäristö- ja tasa-arvovaikutuksiin. Ohjelmien tavoitteena on, että rahoitettavista hankkeista 20 % on luokiteltavissa ympäristömyönteisiksi. Erityisesti tasa-arvoa edistäville hankkeille on myös varattu rahoitusosuutta.

Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä on nimennyt ohjelmakaudelle 2007 - 2013 ympäristö- ja tasa-arvovaikutusten arviointiryhmän. Tämän eri alojen ja tahojen asiantuntijoista koostuvan ryhmän tehtävänä on arvioida sekä kehittämisohjelmat että niihin perustuvat toteuttamishankkeet. Menettely perustuu lakiin rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista (21 §; kohta 6).

Arvioinnilla pyritään edistämään kestävän kehityksen edistymistä ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Rahoitushakemus sisältää hakijan täyttämän vaikutusten arviointilomakkeen. Mikäli hankkeella on positiivisia tai negatiivisia ympäristövaikutuksia (ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset vaikutukset) siitä on pyydettävä yva-ryhmän arviointi. Rahoituspäätöstä ei tule tehdä ennen arvioinnin valmistumista. Hankkeissa tulee muistaa myös sukupuolten välisen tasa-arvon huomioon ottaminen.

Hankkeet esitellään ELY-keskuksen kutsumassa eri rahoittajatahojen yhteisessä hankeryhmässä. Hankeryhmä joko puoltaa hanketta rahoitettavaksi ja edellyttää lisäselvityksiä tai esittää mielipiteenään rahoittajalle, että sitä ei rahoitettaisi.

Yva-ryhmä kokoontuu 2-3 viikon välein. Ryhmän arviointi kehittämishankkeista lähetetään rahoittajatahon valmistelijalle, jonka on edellytetty rahoituspäätöstä valmistellessaan ottavan huomioon arvioinnissa esitetyt asiat. Arvioinnista tulisi tehdä maininta myös rahoituspäätökseen. Arvioinnit lähetetään tiedoksi myös suoraan hankkeiden toteuttajille.

 

YVA-ryhmän puheenjohtaja:

yli-insinööri Ansa Selänne, Keski-Suomen ELY-keskus
p. 040 508 9126
ansa.selanne[at]ely-keskus.fi 

YVA-ryhmän sihteeri:

ympäristöpäällikkö Reima Välivaara, Keski-Suomen liitto
p. 040 595 0918
reima.valivaara[at]keskisuomi.fi