Keski-Suomen liikennejärjestelmä

 

Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään

Keski-Suomen liitto on yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa käynnistänyt uuden maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (LJS) laadinnan. Suunnitelma sisältää liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet (maakunnalliset ja ylimaakunnalliset) sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Liikennejärjestelmää tarkastellaan kaikkien liikennemuotojen näkökulmasta. Suunnitelman keskeisinä lähtökohtina toimivat muun muassa maakunnan omat aluekehittämisen tavoitteet sekä valtakunnallisen liikennepolitiikan tavoitteet ja reunaehdot.  

 

Miksi maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys juuri nyt?

Liikennesektori on parhaillaan suuressa murroksessa. Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyöllä vastaamme muutoksiin kuten liikennesektoria koskevien ilmastotavoitteiden saavuttamiseen sekä toimintaympäristön muuttumiseen (liikenteen palveluistuminen, digitalisaatio, kaupungistuminen jne.)   

 

Samanaikaisesti maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen kanssa laaditaan ensimmäistä 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Ajantasaisella maakunnallisella suunnitelmalla vaikutamme valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Nykyinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on vuodelta 2012.

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivityksen vaiheet, aikataulu ja osallistuminen

Liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan tiiviissä ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa (muun muassa jalkautuminen kuntiin ja työpajat) keskeisten sidosryhmätahojen ja kuntien kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan kuvaukset maakunnan liikennejärjestelmän ja toimintaympäristön nykytilasta. Tavoitekeskustelu käydään kevään 2019 aikana, ja syksyllä pohditaan tarkemmin toimenpiteitä. Tavoitteena on, että suunnitelma hyväksytään maakuntahallituksessa keväällä vuonna 2020.

 

Työn etenemistä voi seurata Keski-Suomen liiton nettisivujen sekä Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen somekanavien kautta. Keski-Suomen liitto julkaisee vuonna 2019 liikennejärjestelmän teemasivuston. Voit antaa palautetta tämän sivun lomakkeella. Saatua palautetta hyödynnetään työssä ja saatu palaute esitetään yhteenvetona teemasivustolla.


Anna palautetta:

 

Palaute
Nimi
Sähköpostiosoite

 

  

Jatkuva liikennejärjestelmätyö ja aiesopimus vuosille 2016-2019

Keski-Suomessa on siirrytty vuoden 2013 lopulla jatkuvaan liikennejärjestelmätyöhön. Tuolloin perustetun liikennejärjestelmätyöryhmän tehtävänä on ollut koordinoida alan yhteistyötä ja vuorovaikutusta, seurata liikennejärjestelmän tilaa ja aiesopimuksen toteutumista sekä tehdä esityksiä liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Ryhmä on ohjannut uuden vuosien 2016-2019 aiesopimuksen valmistelua ja toimii myös maakuntakaavoituksen asiantuntijaryhmänä.

Maakuntahallitus hyväksyi vuosien 2016-2019 aiesopimuksen 14.12.2015. Sopimuksen sisällössä korostuvat valtakunnalliset jatkuvan liikennejärjestelmätyön toimintaperiaatteet eli pienin askelin eteneminen sekä erilaisten toimenpiteiden toteuttaminen eri puolilla maakuntaa. Työn painopistettä on tarkoitus viedä entistä vahvemmin selvitysten laatimisesta käytännön yhteistyöhön ja tekemiseen. Tarkoitus on käynnistää esimerkiksi uusien liikennepalvelujen yleistymistä ja yritysten logistiikkayhteistyötä tukevia kokeiluja.

Sopimuksen toimenpiteet on ryhmitelty kuudeksi kokonaisuudeksi, joista kaksi eli liikenneväylien kunnossapidon varmistaminen ja korjausvelan vähentäminen sekä maakunnan saavutettavuuden varmistaminen ovat edellytyksiä muiden toimenpiteiden toteuttamiselle. Muut kokonaisuudet ovat uudenlaisten henkilöliikennemarkkinoiden ja -palveluiden mahdollistaminen, liikenteen uusien käyttövoimien yleistymisen tukeminen, ihmisten liikkumisvalintoihin vaikuttaminen sekä logistiikan tehostaminen kilpailukyvyn parantamiseksi.

 

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12/2012

Aiesopimus vuosille 2016-2019

Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 16.11.2012
Elinkeinoelämän logistiikkaselvitys, muistio 16.11.2012
Joukkoliikenteen palvelutasomääritys

 


Lisätietoja: 

Hanna Kunttu
Hanna Kunttu
suunnittelupäällikkö
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi
liikennejärjestelmä, virkistys