Luovan talouden hankkeet Keski-Suomessa


2013-2014 LUKAS - luovan talouden ja kulttuurin kasvun ja kansainvälistymisen tukitoimet

LUKAS-hanke jatkaa siitä mihin CREA.RE –Creative Regions -hanke päättyi. LUKAS keskittyy kolmeen asiaan: luovan yrittäjyyden monipuoliseen edistämiseen, luovan talouden tietopohjan vahvistamiseen ja ennakointiin sekä erilaisten kehittämistoimien yhteensovittamiseen osaksi maakunnan muuta strategista kehittämistä.
Kaikissa toimenpiteissä otetaan huomioon kansainvälinen ulottuvuus ylläpitämällä yhteyksiä jo olemassa oleviin kansainvälisiin kehittäjäverkostoihin sekä aktiivisesti etsimällä uusia esimerkiksi ulkopuolisen rahoituksen löytämiseksi.  Toimenpiteiden pitkän aikavälin tavoite onkin luovien alojen kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen sekä luovan talouden vahvistaminen maakunnassa. Tämä tarkoittaa luovien alojen ja kulttuurin tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä eri sektoreilla maakunnan tasapainoiseksi kehittämiseksi.
Toimenpiteet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden kanssa.
LUKAS – hankesuunnitelma

 

2010-2013 CREA.RE - Creative Regions

Creative Regions – CREA.RE –hankkeen tavoitteena oli liittää luova talous paremmin, vahvemmin ja pysyvämmin osaksi alueellista kehittämistä. Hankkeessa oli mukana 12 alueellista toimijaa eri puolilta Eurooppaa, Suomesta ainoana Keski-Suomen liitto. Toimenpiteitä olivat mm. toisilta oppiminen,hyvien käytäntöjen soveltava siirto ja toteutus omalla alueella ja aktiivinen luovaa taloutta koskevan ajankohtaisen tiedon välittäminen.
Tärkein konkreettinen, alueilla tehtävä tavoite oli tuottaa luovan talouden alueellinen, pitkän aikavälin kehittämisohjelma. Keski-Suomessa laadittiin laajan yhteistyön tuloksena Tiekartta keskisuomalaiseen luovaan talouteen 2013+. Tiekartta kuvaa yhteistä kehittämistahtoa, tunnistaa luovan talouden toimijat Keski-Suomessa ja hahmottaa kunkin toimijan tehtäväkenttää luovan talouden kokonaisuudessa. Tiekartasta siis selviää mitä luova talous tarkoittaa, mitä tahoja se Keski-Suomessa koskettaa sekä mitä luovan talouden kehittämiseksi tulisi tehdä, kenen ja miten se tulisi tehdä.

CREA.RE-julkaisut:

- Ideoita kehiin. Miten edistämme keskisuomalaista luovuutta?  

- CREA.RE Factbook  

- Arviointityökalu: Measuring economic impact of CCIs policies - How to justify investment in cultural and creative assets

Hankkeen nettisivut: http://www.crea-re.eu/

 

2009-2010 MAALI
MAALI-hankkeen tavoitteena oli lisätä tietoa ja ymmärrystä siitä, millaista lisäarvoa luovat alat voivat tuottaa Keski-Suomen kärkiklustereille ja Osaamiskeskusohjelman klustereille. Näiden hedelmällisellä yhdistämisellä on saavutettavissa kasvua ja kilpailukykyä keskisuomalaisille yrityksille.
MAALI – esittely

 

2004-2008 LUOVA FOORUMI
Luova foorumi kartoitti luovaa osaamista maakunnassa, verkotti toimijoita keskenään ja selvitti  luovan alan toimijoiden mahdollisuuksia hankkia elantonsa omasta osaamisestaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kaksi hanketta, LINKO ja Kärkiyrityshanke, tarjosivat apua luovan osaamisen  yrittäjämäiseen kehittämiseen.

Toimialakohtainen kehittäminen
Ennen näitä hankkeita luovia aloja oli kehitetty Keski-Suomessa toimialakohtaisesti. Vuodesta 1997 alkaen kehitettiin graafista alaa, vuodesta 2002 alkaen viestintäalaa ja vuosina 2000-2006 käsi- ja pienteollisuutta.

Keski-Suomen käsi/pienteollisuuden kehittämisohjelma 2002-2006

Luovien alojen yritystoiminnan hankkeet vuosina 2000-2006. KTM, Kaunisharju:
http://julkaisurekisteri.ktm.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/All/97D7E4EBB6E7528DC225728F004A66F0/$file/jul4elo_2007_netti.pdf