CREADIS3 – ÄLYKKÄÄT LUOVAT ALUEET

CREADIS3-hankkeessa kuuden eurooppalaisen alueen tavoitteena on tuoda luova osaaminen ja kulttuuri tiiviimmin osaksi alueiden talouden ja elinvoiman innovatiivista ja uusiutuvaa kehittämistä. Keski-Suomessa keskitytään erityisesti siihen, miten luova osaaminen tuo lisäarvoa Keski-Suomi2040-strategian tavoitteisiin ja toteutukseen.

Hanketta johtaa Baskimaan aluehallitus ja Keski-Suomen liiton lisäksi hankkeessa ovat mukana Emilia Romagnan alue Italiasta, Vallonian julkiset palvelut Belgiasta, Slovakian kulttuuriministeriö ja Länsi-Kreikan alue.

Miksi Creadis3?
Niin Suomessa kuin maailmallakin on todettu, että luoviin aloihin ja luovan osaamisen hyödyntämiseen tehtävät panostukset nopeuttavat elinkeinorakenteen monipuolistumista, lisäävät vientiä ja tuotannon jalostusarvoa. Aluekehittämisen näkökulmasta tämä tukee ennakoitua rakennemuutosta.
Suomessa luovat alat (ml. kulttuuri) on keskisuuri toimiala, jonka tuottama arvonlisäys sekä osuus työllisistä on suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden, paperiteollisuuden tai kaivosteollisuuden.

Tavoitteet
Hankkeella on kuusi alatavoitetta, ja kukin partnerialue on vastuussa yhden alatavoitteen toteutumisesta.
- Slovakian kulttuuriministeriö: luovan talouden kehittämisestä vastuussa olevien eri hallinnonalojen yhteistyön lisääminen
- Baskimaan hallitus; toimenpideohjelmien laatiminen tukemaan luovien alojen innovaatiopolitiikkoja
- Emilia Romagnan alue: alueen vetovoimaisuuden lisääminen investointien houkuttelemiseksi
- Vallonian julkiset palvelut : yhteistyön lisääminen paikallisten verkostojen välillä: hubit, labit, klusterit, hautomot, yliopistot, tiedepuistot jne.
- Keski-Suomen liitto: luovien alojen ja luovan osaamisen “ristipölytys” muille toimialoille 
- Länsi-Kreikan alue: pk-yritysten osaamisen tukeminen kansainvälistymisessä ja uusissa liiketoimintamalleissa

Toimenpiteet
Tavoitteen toteutuminen edellyttää yhteisymmärrystä ja yhteistyötä monella tasolla, ja hankkeessa onkin mukana mm. päättäjiä, koulutusorganisaatioita, aluekehittäjiä sekä yksityisen sektorin toimijoita.
Yhteisymmärrystä kartutetaan alueellisissa työpajoissa ja kumppanialueille suuntautuvilla opintomatkoilla, keräämällä hyviä käytännön esimerkkejä kumppanialueilta sekä tukemalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kaikilla toimenpiteillä rohkaistaan vuorovaikutukseen eri tahojen ja tasojen välillä. Tavoitteena on luoda toimintamalleja, jotka mahdollistavat “ristipölytyksen” eri alojen, osaamisten ja hallintojen tasojen välillä.

Kesto
Hankkeen varsinainen toteutusaika on kolme vuotta, 1/2017 – 12/2019. Tätä seuraan kahden vuoden mittainen seurantajakso, 1/2020-12/2021.

Rahoitus
Hankkeen kokonaisbudjetti viidelle vuodelle on yhteensä 1.462,706 euroa, josta 85% (1.243,300 euroa) rahoittaa Interreg Europe -ohjelma.
Keski-Suomen liiton budjetti on 198.442 euroa, josta Interreg Europe -rahoitus kattaa 168.675,70 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön vastinrahoitus 20.836 euroa, joten Keski-Suomen liiton omarahoitusosuudeksi jää 8.931 euroa viiden vuoden aikana (1.786 euroa/vuosi).

Henkilöt
Ohjausryhmän jäsen: Pekka Hokkanen
Projektipäällikkö: Raija Partanen
Projektitutkija: Tiina Kivioja (1.5.-31.12.2017)
Talouspäällikkö: Arja Orell-Kauppinen

CREADIS3-hanke Interreg Europe -sivulla: https://www.interregeurope.eu/creadis3/


Interreg Europe -ohjelma tukee julkisten ja julkisluonteisten viranomaisten yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Se tarjoaa eri puolilla Eurooppaa sijaitseville organisaatioille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä julkisten politiikkojen toimivuudesta. Tätä kautta on mahdollista löytää uusia ratkaisuja omalle strategiselle kehittämistyölle.

Lue lisää Interreg Europe -ohjelmasta
https://www.rakennerahastot.fi/web/eay/interreg-europe#.WRGIfsYlFPY
https://www.interregeurope.eu/ (ohjelman englannin kieliset sivut)