Maakuntakaava - Tausta-aineisto

   

STRATEGISET PAINOTUKSET

Keski-Suomen aluerakenne 2040

Maakuntakaavan tarkistuksen strategiset painotukset - tilannekuva

 

BIOTALOUS 

Maatalouden painopistealueet

Monipuolisten työpaikka- ja teollisuusalueiden taustamuistio (päivitetty 6.11.2017)

Keski-Suomen aines- ja energiapuuterminaalit

Kemikaalilaitosten konsultointivyöhykkeet (päivitetty 6.11.2017)

Ympäristöministeriön kirje: Kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat tuotantolaitokset - onnettomuusvaaran huomioon ottaminen kaavoituksessa

Seveso III-direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta

LIIKENNEKÄYTÄVÄT JA KANSAINVÄLISET YHTEYDET

Keski-Suomen liikennekäytäviin tukeutuvat kehittämisalueet - Työraportti

Keski-Suomen liikennekäytäviin tukeutuvat kehittämisalueet - Esite

Keski-Suomen maakuntakaavaan esitettävät liikenteelliset merkinnät

Keski-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmän työpajan tulokset 8.3.2016

Saavutettavuus ja pendelöinti - Nelostien parantamisen vaikutukset alueellisten työmarkkinoiden toimintaan

Keskipohjolan kuljetusselvitys 6/2013

Nopea ratayhteys Jyväskylästä Helsinkiin, Alustava tarveselvitys 3/2011

Paikallisjunaliikenteen toimintaedellytykset ja vaikutukset Keski-Suomessa 2010-2030 

Valtatien 4 yhteysvälin Jyväskylä-Oulu-Kemi merkittävä kehittäminen, Arvio aluetalouden ja liikenteen näkökulmasta

Vt 4 (E75) välillä Heinola-Jyväskylä-Oulu-Haaparanta, Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys (Ely-keskus)

Vähäliikenteiset radat, tilanne ja tulevaisuus (Liikennevirasto)

 

ASUTUSRAKENNE

Kaupan ohjaus maakuntakaavan tarkistuksessa

Kaupan ohjauksen muutokset maakuntakaavan tarkistuksessa, vaikutusten arviointi

Taajamat yhdyskuntarakenteen kuvaajana

Taajamien luokitus 2014 (online-kartta)

Taajama-aluemerkintöjen sekä asumisen ja vapaa-ajan asumisen vetovoima-alueiden määrittely ja osoittaminen Keski-Suomen maakuntakaavassa - taustamuistio (päivitetty 6.11.2017)

 

MATKAILU JA VIRKISTYS

Matkailun ja virkistyksen taustamuistio (päivitetty 3.11.2017)

 

TEKNINEN HUOLTO

Vesihuollon taustamuistio (päivitetty 7.11.2017)

Energiahuollon taustamuistio (päivitetty 27.11.2017)

Materiaalikeskusten taustamuistio (päivitetty 6.11.2017)

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Keski-Suomen strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009-2020

 

LUONNONVARAT

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali

  

ERITYISTOIMINNOT

Keski-Suomen maakuntakaavaan ehdotetut ampumaradat 2015

 

KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Keski-Suomen maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 (päivitetty 23.8.2017)

Keski-Suomen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2016

Mihin kulttuuriympäristöt keskittyvät Keski-Suomessa

Päijänteen saaristoinventointihanke - Kuhmoisten, Luhangan ja Korpilahden Kärkistensalmen vaikeasti tavoitettavat saarikohteet

 

LUONNONSUOJELU

Natura-vaikutusten tarveharkinta (päivitetty 6.11.2017)

Luonnonsuojelu- ja suojelualueiden kuvaukset (päivitetty 28.8.2017)

Arvokkaiden luontokohteiden keskittymät

Valtakunnalliseen suojeluverkostoon kuulumattomat Keski-Suomen maakuntakaavan luontokohteet (päivitetty 28.8.2017)

Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi

Keski-Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet

Suomenselän maakunnallisesti arvokkaat lintualueet

Hiljaiset alueet Keski-Suomessa

AIKAISEMMAT MAAKUNTAKAAVAT

Aikaisemmat maakuntakaavat