Maakuntakaavan tarkistus - Selvitykset ja tutkimukset

 

Maakuntakaavan tarkistuksen strategiset painotukset - tilannekuva

Maakuntakaavan vaikutusten arviointi

 

BIOTALOUS 

Maatalouden painopistealueet

Monipuolisten työpaikka- ja teollisuusalueiden taustamuistio (päivitetty 23.8.2017)

Keski-Suomen aines- ja energiapuuterminaalit

Kemikaalilaitosten konsultointivyöhykkeet

Ympäristöministeriön kirje: Kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat tuotantolaitokset - onnettomuusvaaran huomioon ottaminen kaavoituksessa

Seveso III-direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta

 

LIIKENNEKÄYTÄVÄT JA KANSAINVÄLISET YHTEYDET

Keski-Suomen liikennekäytäviin tukeutuvat kehittämisalueet - Työraportti

Keski-Suomen liikennekäytäviin tukeutuvat kehittämisalueet - Esite

Keski-Suomen maakuntakaavaan esitettävät liikenteelliset merkinnät

Keski-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmän työpajan tulokset 8.3.2016

Saavutettavuus ja pendelöinti - Nelostien parantamisen vaikutukset alueellisten työmarkkinoiden toimintaan

Keskipohjolan kuljetusselvitys 6/2013

Nopea ratayhteys Jyväskylästä Helsinkiin, Alustava tarveselvitys 3/2011

Paikallisjunaliikenteen toimintaedellytykset ja vaikutukset Keski-Suomessa 2010-2030 

Valtatien 4 yhteysvälin Jyväskylä-Oulu-Kemi merkittävä kehittäminen, Arvio aluetalouden ja liikenteen näkökulmasta

Vt 4 (E75) välillä Heinola-Jyväskylä-Oulu-Haaparanta, Palvelutasolähtöinen kehittämisselvitys (Ely-keskus)

Vähäliikenteiset radat, tilanne ja tulevaisuus (Liikennevirasto)

 

ASUTUSRAKENNE

Kaupan ohjaus maakuntakaavan tarkistuksessa

Kaupan ohjauksen muutokset maakuntakaavan tarkistuksessa, vaikutusten arviointi

Taajamat yhdyskuntarakenteen kuvaajana

Taajamien luokitus 2014 (online-kartta)

Taajama-aluemerkintöjen sekä asumisen ja vapaa-ajan asumisen vetovoima-alueiden määrittely ja osoittaminen Keski-Suomen maakuntakaavassa - taustamuistio (päivitetty 23.8.2017)

 

MATKAILU JA VIRKISTYS

Matkailun ja virkistyksen taustamuistio (päivitetty 23.8.2017)

 

TEKNINEN HUOLTO

Vesihuollon taustamuistio

Energiahuollon taustamuistio

Materiaalikeskusten taustamuistio

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Keski-Suomen strateginen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009-2020

 

LUONNONVARAT

Keski-Suomen geoenergiapotentiaali

  

ERITYISTOIMINNOT

Keski-Suomen maakuntakaavaan ehdotetut ampumaradat 2015

 

KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Keski-Suomen maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 (päivitetty 23.8.2017)

Keski-Suomen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2016

Mihin kulttuuriympäristöt keskittyvät Keski-Suomessa

Päijänteen saaristoinventointihanke - Kuhmoisten, Luhangan ja Korpilahden Kärkistensalmen vaikeasti tavoitettavat saarikohteet

 

LUONNONSUOJELU

Natura-vaikutusten tarveharkinta (päivitetty 28.8.2017)

Luonnonsuojelu- ja suojelualueiden kuvaukset (päivitetty 28.8.2017)

Arvokkaiden luontokohteiden keskittymät

Valtakunnalliseen suojeluverkostoon kuulumattomat Keski-Suomen maakuntakaavan luontokohteet (päivitetty 28.8.2017)

Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi

Keski-Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet

Suomenselän maakunnallisesti arvokkaat lintualueet

Hiljaiset alueet Keski-Suomessa