Pirkanmaan 1. maakuntakaava (Jämsän Länkipohjan alue)

Valtioneuvosto vahvisti 29.3.2007 Pirkanmaan maakuntakaavan. Kaava kattaa koko maakunnan ja Jämsän kaupungin entisen Längelmäen kunnan osan. Kaava käsittää kaikki alueidenkäyttömuodot. Se korvaa alueella voimassa olleet seutukaavat.

Maakuntakaavassa osoitetaan alueita muun muassa asumiseen, palveluille ja työpaikka-alueiksi seuraavien parinkymmenen vuoden tarpeisiin. Kaavaan sisältyvät seudullinen virkistysalueverkosto ja tärkeimmät tulevat liikenneratkaisut. Kaavassa osoitetaan myös maakunnan palvelukeskusverkosto ja keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle sijoittuvat seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan suuryksiköt. Lisäksi maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tärkeitä alueita, joiden yhdyskuntarakennetta on tarpeen kehittää.

Maakuntakaavan vahvistaminen siirtyi ympäristöministeriöltä valtioneuvoston ratkaistavaksi, koska maa- ja metsätalousministeriö vastusti maakuntakaavan vahvistamista maaseutualueisiin kohdistuvien keskeisten kaavamerkintöjen ja -määräysten osalta. Maa- ja metsätalousministeriön mielestä maa- ja metsätalousalueille ei tulisi osoittaa muuta kuin maa- ja metsätaloutta välittömästi palvelevaa maankäyttöä. Ministeriön mielestä kaava on ristiriidassa elinkeinoja koskevan erityislainsäädännön kanssa, ja lisäksi kaavasta katsotaan aiheutuvan kohtuutonta haittaa maanomistajille ja elinkeinon harjoittajille.

Maakuntakaavan sisältövaatimusten mukaan maakuntakaavassa tulee käsitellä myös maa- ja metsätalousalueiden osalta maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriympäristön vaalimista, maa-ainesvarojen kestävää käyttöä sekä virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyyttä koskevat kysymykset. Valtioneuvosto katsoi päätöksessään, että maakuntakaavan oikeusvaikutukset eivät ole ristiriidassa elinkeinoja koskevan erityislainsäädännön kanssa ja että maakuntakaavasta ei aiheudu maanomistajille tai elinkeinon harjoittajille kohtuutonta haittaa.

Kaavakartta

Merkinnät ja määräykset