Keski-Suomen liiton lausunto valtiovarainministeriölle kuntarakennelakiluonnoksesta

21.02.2013


Keski-Suomen liitto kannattaa vapaaehtoisuuteen ja kuntademokratiaan perustuvaa kuntauudistusta. Keski-Suomen aluerakenne ja maakunnan kokoiset alueet palveluntuotannossa tulee säilyttää jatkossakin. Keski-Suomi on muodostunut taloudellisesti, hallinnollisesti ja toiminnallisesti maakuntapohjaisesti. Keski-Suomen vahvuutena on yhtenäinen talousalue ja maakunta on täyden palvelun ELY-alue jossa myös kolmas sektori on järjestäytynyt maakunnallisesti. Kunnallisen demokratian kannalta paras ratkaisu on saada tärkeimpien ylikunnallisten tehtävien aluejaot identtisiksi.

 

Kuntarakenteen tulee tukea sekä palveluiden järjestämistä, että koko maakunnan elinvoimaisuutta sekä myönteistä työpaikka-, yritys- ja väestörakenteen kehitystä. Kuntarakenteen ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen aikataulujen eriytyminen vaikeuttaa kokonaisuuden hahmottamista. Valtioneuvoston kesäkuussa 2012 tekemän linjauksen mukaisesti kuntarakennelaki ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä koskevat linjaukset kulkevat käsi kädessä. Nyt rakennelain aikataulu on muutaman kuukauden myöhässä. On tärkeää, että, että kunta- ja palvelurakenneuudistus tukevat toisiaan ja etenevät samanaikaisesti.

 

Keski-Suomen liitto näkee kuntajakoselvitykselle asetetun aikataulun kireänä. Yleensä laajoihin kuntaliitoksiin johtava selvitystyö ja päätöksenteko kestävät noin vuoden, ja liitoksen toimeenpanoon on varattava aikaa.

 

Rahoitusta ja tehtävien vastuuttamista valtion ja kuntien välillä on tarkisteltava ja valtionosuusuudistuksen linjaukset tulee olla selvillä kuntarakenteista päätettäessä. Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut edustavat noin ¾ kuntien menoista. Lähtökohtana terveyden- ja sosiaalihuollon toimintakokonaisuuden kehittämisessä tulee olla asiakas- ja potilaslähtöisyyden toteutuminen hoito- ja palveluprosesseissa. Palveluiden järjestämisessä keskeisin ohjaava periaate on kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen ja tasa-arvoisten palveluiden saatavuus asuinpaikasta riippumatta ja mahdollisimman edullisesti sekä asiakkaan että maksajan kannalta. Harvaan asutuilla alueilla kuntarakenteen tulee tukea lähipalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.

 

Esitetyssä lakiluonnoksessa yhteistoimintaa ei esitetä palveluiden tuottamisen vaihtoehdoksi Lakiluonnoksessa perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu on annettu vastuukunnille tai kuntayhtymille. Keski-Suomessa merkittävä palveluiden järjestämistapa sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä toisen asteen koulutuksen palveluissa on tuottaa palvelut kuntayhtymissä tai kuntien välisessä muussa yhteistoiminnassa. Perus- ja lähipalveluiden järjestämisen ja tuottamisen vaihtoehtoja kunnat voivat arvioida osana kuntarakenteen selvitystyötä.

 

Keski-Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittämistyötä on tehty pitkään. Keski-Suomen liiton toimeksiannosta tehtiin Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys, loppuraportti 2011 /B 180. Tässä asiantuntijaselvityksessä päädyttiin suosittelemaan laajennetun perustason palveluiden järjestämistä maakunnassa neljällä alueella.

 

Keski-Suomen maakunnassa palvelujärjestelmä on tukeutunut perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyöhön sekä erikoissairaanhoidon palveluihin, joiden tuottamisesta on vastannut kuntayhtymänä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Myös tulevaisuudessa mahdollisimman laaja maakunnallinen ratkaisu turvaa laajan väestöpohjan lisäksi myös muut kantokykyvaatimukset joita ovat talouden kestävyys ja vakaus, riittävä osaaminen, ammattihenkilöstön riittävyys ja saatavuus sekä tarvittava infrastruktuuri.

 

Keski-Suomen liitto kannustaa jäsenkuntiaan olemaan aloitteellinen ja hakemaan aktiivisesti ratkaisuja tärkeiden palveluiden järjestämiseksi pitkällä tähtäimellä. Keski-Suomen liitto on valmis tukemaan myös selvityksiä, joilla edistetään maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon organisoitumista.


Lisätietoja: Anita Mikkonen, 040 595 0011 tai Hannu Koponen, 040 595 0009