Kokoustiedote: Keski-Suomen maakuntahallitus kokoontui Jämsässä

21.04.2017


Keski-Suomen maakuntahallitus kokoontui Jämsässä perjantaina 21.4. Kokouksessa esiteltiin mm. maakuntakaavan tarkistuksen vaikutusten arviointi sekä käsiteltiin Circwaste-hankkeen ja Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimijamallin rahoitusta.

 

Kasvua ja työllisyyttä ympäristön huomioivalla tavalla

Johtava asiantuntija Joonas Hokkanen esitteli Ramboll Oy:n toteuttamaa Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen vaikutusten arviointia. Kaava mahdollistaa merkittäviä suoria ja välillisiä vaikutuksia Keski-Suomen elinkeinoelämälle. Keski-Suomen kehittymisen maakuntakaavan ja maakuntastrategian mukaisesti arvioidaan lisäävän henkilötyövuosien määrää Keski-Suomessa noin 19 000 (17 %) vuodessa ja muualla Suomessa noin 6 000 (0,24 %) verrattuna vuoteen 2014.  

Kaavan tarkistusprosessi sai kiitosta modernista, strategisesta otteesta ja kokonaisuuden hyvästä tarkastelusta.

- Prosessissa on otettu huomioon elinkeinoelämän ja yksittäisten asukkaiden tarpeet ympäristön huomioivalla tavalla, toteaa Joonas Hokkanen.

Lue lisää: https://www.keskisuomi.fi/filebank/25146-2017-04-03_Keski-Suomen_maakuntakaavan_vaikutusten_arviointi.pdf

Rahoitus:

Circwaste

Circwaste-hankkeessa Keski-Suomen liiton keskeisinä tehtävinä on maakunnan jätevirtojen hyödyntämisen lisääminen, erityisesti bioperäisen jätteen osalta biokaasun tuotannon lisääminen, uusien kiertotalouden mahdollisuuksien löytäminen sekä tiedottaminen sidosryhmille. Keski-Suomen liitto toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa alueellisen tiekartan laatimisella ja toteuttamisella yhdessä sidosryhmien kanssa.

Hanketta rahoitetaan Keski-Suomen kehittämisrahastosta yhteensä 40095 eurolla vuoden 2018 loppuun asti. Vuoden 2018 aikana päätetään tarvittaessa vuoteen 2023 asti kestävän hankkeen lopputoteutuksesta.

 

Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimijamalli

Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimijamalli aktivoi, koordinoi ja kehittää liikenneturvallisuustyötä kunnissa ja eri toimijoiden kesken. Toiminnalle myönnettiin vuosille 2017-2018 tukea Keski-Suomen kehittämisrahastosta 25000 euroa/vuosi.

 

Liiton oma toiminta:

Keski-Suomen liiton hallintosäännön päivitys uuden kuntalain mukaiseksi

Muutoksessa yhdstetään hallintosääntö, maakuntavaltuuston työjärjestys, tarkastussääntö ja sisäisen valvonnan ja tarkastuksen ohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäksi sääntöä päivitetään vastaamaan nykyaikaisen sähköisen viestinnän ja kokoontumisen periaatteita. Säännöt viedään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 19.5.2017 ja otetaan käyttöön 1.6.2017.

 

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivitys

Luottamushenkilöiden palkkioihin tehdään pienet päivitykset: kokouspalkkioita nostetaan 10 euroa/kokous, vuosipalkkioita +2 %. Edellisen kerran palkkioita on tarkistettu 2012. Päivitys viedään maakuntavaltuuston käsiteltäväksi 19.5.2017 ja otetaan käyttöön 1.7.2017.

 

 

Lausunnot:

Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista, Keski-Suomen liiton lausunto

Keski-Suomen liitto kiinnittää lausunnossaan huomioita mm. eri hallinnonalojen yhteistyön tärkeyteen, maakuntien itsehallinnollisuuden ja monituottajamallin väliseen haasteeseen ja kuntien yhä vahvistuvaan rooliin elinvoimapolitiikan toimijoina.                          

 

Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä (Faron sopimus) ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, Keski-Suomen liiton lausunto

Faron sopimus korostaa kulttuuriperintöä voimavarana ja sen merkitystä kestävän taloudellisen kehityksen lähtökohtana sekä laajan, monimuotoisen osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen merkitystä ja vaikutusta ihmisten elinympäristöjen viihtyisyyteen. Keski-Suomessa toteutetaan jo Faron sopimuksen keskeisiä tavoitteita. Keski-Suomen liitto pitää tärkeänä, että myös Suomi hyväksyy Faron yleissopimuksen ja varmistaa näin vaikuttamismahdollisuudet sopimuksen puitteissa tapahtuvaan kansainväliseen yhteistyöhön, tietojen vaihtoon ja toiminnan kehittämiseen.

 

Edustajainkokous

Maakuntahallitus valitsi edustajainkokouksen paikaksi ja ajankohdaksi Kylpylähotelli Peurungan Laukaassa 27.6.2017.

 

Tämän kokouksen esityslista: http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=864

 

Seuraavan kerran maakuntahallitus kokoontuu 12.5.2017.

 

Lisätietoja:

maakuntajohtaja Tapani Mattila, 040 595 0011

viestintäpäällikkö Tuulia Nieminen, 040 591 5058

  

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi